Termíny

V roce 2012 došlo v organizaci výuky na Ústavu patologie FN Brno k závažným změnám k horšímu. Vzhledem k tomu, že mi, jako přednostovi ústavu, nebyla dána možnost se jakýmkoliv způsobem hájit a stav věcí vysvětlit, činím to nyní retrospektivně.

Jedná se o cílevědomou dlouhodobou diskreditační kampaň zaměřenou vůči mé osobě a ústavu, kde jsem přednostou.

V dalších textech bude uveden přehled akcí a zveřejněny dokumenty (zpravidla e-maily a přílohy k nim). Cílem je poukázat na způsoby řízení na LF, seznámit pracovníky i studenty se skutečným stavem věcí a varovat ty, kteří se mohou dostat do podobné situace.

Tato kapitola se zaměřuje především na zkouškové období na jaře 2012, vypsání termínů a samotné zkoušení. Zároveň s tím probíhaly ještě další akce proti mé osobě i grantu OPVK, který se mi podařilo získat pro období 20122015. Součástí toho jsou snahy modifikovat způsob výuky tak, aby nebylo možné splnit monitorovací indikátory grantu i opakované vyhrožování rozvázáním pracovního poměru. Detaily jsou uvedeny v jiných částech dokumentu.

Výchozí stav

Ústav patologie FN Brno je jedním ze dvou ústavů LF MU. Zabývá se výukou, výzkumem a diagnostikou. K Ústavu patologie FN Brno patří dvě detašovaná pracoviště: patologie v Dětské nemocnici a ve Fakultní porodnici. Objemem práce (biopsie, pitvy, cytologie) je ústav více než dvojnásobný oproti I. patologicko-anatomickému ústavu FN USA.

Na našem ústavu jsme se dlouhodobě věnovali modernizaci výuky studentů. Z grantového projektu jsme vybavili dvě místnosti pro výuku studentů pomocí počítačů a připravili praktická cvičení v digitální formě. Zařídili jsme demonstrační pitevnu s televizním okruhem, protože stoupající počet studentů spolu s klesajícím počtem pitev znemožňoval přímou účast všech studentů na pitevních cvičeních. Při demonstrační pitvě byli přítomni dva vyučující (jeden podával po dobu pitvy odborný výklad) a po skončení pitvy se studenti shromáždili okolo stolu a nalezené změny jim byly přímo demonstrovány.

Kromě toho se řadu let věnuji tvorbě výukového a referenčního digitálního atlasu patologie, který je volně k dispozici na webu. V současné době máme přes 28 tisíc registrovaných uživatelů z celého světa.

Pracovníci našeho ústavu se rovněž autorsky podíleli na celostátní učebnici patologie, pro kterou připravili řadu kapitol (CNS, lymfatické uzliny, kosterní sval, periferní nerv, thymus, kůži). Prof. Mačák za doby působení na našem ústavu vydal vlastní učebnice obecné i speciální patologie.

Pro studenty jsme zavedli systém testů, které byly vybaveny obrazovým materiálem (včetně rozhraní virtuálního mikroskopu). O všech těchto skutečnostech bylo vedení fakulty informováno po započetí diskreditační kampaně.

Jedním z~prvních kroků byl zákaz testů. Podrobněji o zrušení testů zde.

Vyhlašování termínů zkoušek

Vyhlašování zkušebních termínů v roce 2012 režírované grantem bylo dramatické. Protože bylo zavedeno zkoušení dvoučlennou komisí (po jednom zástupci z každého ústavu), bylo nutné se domluvit na termínech a vzájemné participaci na zkoušení.

Prof. Hermanová sestavila tabulku termínů zkoušek na I. ústavu. K této tabulce jsem sestavil tabulku komplementární tak, aby jmenovaný zkoušející mohl být v daný den vyslán ke zkoušce na I. ústav a naopak byly dány požadavky na dny, kdy spoluzkoušejícího požadujeme my.

V první tabulce jsem předpodkládal dosavadní praxi paralelního zkoušení dvěma zkoušejícími v den, kdy je studentů mnoho, jak bylo na našem ústavu obvyklé. Ukázalo se, že není možné vyslat dva spoluzkoušející, takže jsem druhý den poslal tabulku upravenou pro jednoho spoluzkoušejícího.

Dne 5. 5. 2012 měl garant první tabulku, opravenou tabulku den poté, tedy 6. 5. 2012.

Tabulka prof. Hermanové

Náš návrh, 4. 5. 2012

Příloha k návrhu, tabulka

Reakce garanta na tabulku

Odpověď, Feit

Příloha, druhá tabulka

Přestože garant tyto tabulky měl prokazatelně k dispozici a obě tabulky prakticky zcela (jen místo požadovaných termínů 10., 11. a 12. 7 bylo vyhlášeno 11. a 13. 7., rozdíl je jeden den) odpovídají termínům tak, jak byly nakonec vyhlášeny, neustále si stěžuje, že tabulku nemá.

Zkušební termíny tak, jak byly vyhlášeny 11. 5. 2012, pro porovnání:

Termíny, jak byly vyhlášeny

Dodání tabulek je zcela prokazatelné (posláno e-mailem univerzitního informačního systému). V dalším textu uvádím uryvky i celé e-mailové korespondence. Všechny uvedené e-maily byly garantem zároveň posílány na řadu adres, včetně vedení fakulty a reprezentantům studentské komory akademického senátu. Tuto korespondenci tedy mohu doložit a nemá soukromý charakter.

Reakce garanta na dodanou tabulku

Další reakce garanta, již ne zcela pochopitelná

A další výhružný mail týkající se tabulky, kterou již garant měl několik dní k dispozici: Další dopis garanta

Přesto garant píše vedení fakulty následující dopis. Zde již garant vysloveně lže: Ani po urgencích, ve kterých byla lhůta prodloužena do dnešního dne, tj. 7. 5. 2012, seznam neexistuje.

Žádnou zuřivou korespondenci jsem s nikým nevedl, jen jsem poslal tabulku se jmény examinátorů ke každému termínu. Termíny požadované I. PAU jsme akceptovali až na 16. 7. (omyl, již mimo zkouškové období) a 10. 7., kde jsme navrhli přesun na předchozí týden (na 3. 7.) z provozních důvodů.

V souvislosti se stížnostmi prof. Hirta je mi vyhrožováno ukončením pracovního poměru, ačkoliv je evidentní, že stížnosti nemají opodstatnění: dopis děkana.

Snaha prof. Hermanové snížit počty termínů pro naše studenty

Nyní se do věci vkládá prof. Hermanová, která vyvíjí značné úsilí na to, aby snížila námi požadovaný počet termínů. Z rozsáhlé korespondence je to například:

... Současně si Vás dovoluji požádat, abyste respektoval naše možnosti a fakt, že i my musíme zajistit provoz (a současně zkoušení studentů stomatologie) a jsme schopni vyslat po 1 spoluexaminátorovi maximálně 3x týdně (jinými slovy s vás dovoluji požádat o obdobný návrh cca 3 termínů týdně (což pokud se nemýlím byla v minulosti běžná praxe na obou ústavech) ...

Celý dopis je zde: Požadavek na snížení počtu termínů na ÚPA

Jakmile se ukázalo, že v týdnu od 10. 7. máme problém s vysláním zkoušejících (byl jsem na ústavu sám), požadavky na červencové termíny ze strany I. PAU stoupají.

Vzhledem k počtu studentů na našem ústavu požaduji vypsání dostatečného počtu termínů: požadavek na zachování termínů.

Prof. Hermanová požaduje menší počet termínů: požadavek na snížení počtu termínů na ÚPA

Zde opakovaně prof. Hermanová namítá, že nemůžeme poslat spoluexaminátory na týden od 10. 7., zároveň však odmítá posílat zkoušející v červnu: další požadavek na snížení počtu termínů na ÚPA

Odpověď (vč. omylu s 5. a 6. červencem), kde uvádím:

Ve dnech 9 13. 7. nemůžeme vyslat zkoušejícího. Podle návrhu z I. ústavu byl pro tento týden dán požadavek na jeden den 10.7. Z provozních důvodů jsme přesunuli a nebylo to jednoduché výběr dovolených na tento týden tak, abychom byli po zbytek zkouškového období k dispozici a mohli zkušební termíny pokrýt. 10. 7. byl tedy JEDINÝ termín z celého zkouškového období, který jsme neakceptovali. To kompenzujeme vypsáním dostatečného množství termínů jiných.

Plné znění námitky proti snížení počtu našich termínů

Vzhledem k tomu, že nutnost obsazení detašovaných pracovišť v průběhu dovolené vedla k problémům v některých dnech, využili jsme toho, že další dva vyučující právě složili atestační zkoušky a požádali jsme o dodatečné jmenování. Tím byl problém vyslání spoluzkoušejících ve druhém prázdninovém týdnu odstraněn.

Vážení kolegové,

posílám doplněné tabulky. Všechny požadavky na vyslané spoluzkoušející z 1. PAU jsme splnili.

Tabulky, které jsme obdrželi, však nejsou kompletní. Podle našeho rozpisu otevíráme 190 zkušebních termínů. V tabulkách je však prostor jen pro 120 termínů, což je pro 160 studentů málo.

Přikládáme proto další tabulku, která vychází z našeho rozpisu zkušebních termínů, které garant výuky prof. Hirt i prof. Hermanová dostali dne 5. 5. 2012. Žádáme, aby byly doplněny o vyslaného zkoušejícího ve smyslu dohody z jednání s p. děkanem dne 9. května 2012.

Vzhledem k tomu, že se zkouškové období rychle blíží, domníváme se, že s ohledem na studenty by nebylo dobré zveřejnění termínů dále odkládat.

S pozdravy
Josef Feit

Plné znění žádosti o odekvátní počty termínů

Proběhlo jednání s p. děkanem, kde jsme žádali o jmenování dalších zkoušejících (kteří mezitím absolvovali atestační zkoušku a bylo je možné jmenovat).

Reakce garanta je skutečně pozoruhodná:

Já pořád doufám, že si ze mne nikdo nedělá legraci. V tabulce examinátorů mohou být přece uvedeni jenom ti, pro které byla děkanem udělena výjimka, a to jsou z UPA Bohunice:

MUDr. Ondřej Souček
MUDr. Leoš Křen, PhD
MUDr. Zdeněk Pavlovský

Nikdo jiný!!!!
Prosím po podrobnější prostudování Zápisu z porady proděkanů č. 12, ze dne 16.4.2012.

Tabulka proto tomu musí odpovídat. Žádám tedy o přepracování.

M.Hirt

Plné znění výše uvedeného mailu.

Teoreticky by měl garant podobné řešení navrhnout sám nebo najít jinou cestu. Dodatečně jmenované spoluzkoušející však odmítá a poté, co je mu vysvětleno, že jsme žádali o spoluzkoušející děkana, píše:

Zajisté pochopíte, že pokud si pan doc. Feit něco domluví s panem děkanem a nikoho o tom neinformuje (myslím konkrétně jmenování nových examinátorů), stávám se ve svém snažení poněkud bezmocným.

M. Hirt

Z toho je dost jasně patrné, o co ve skutečnosti jde: ne o to, aby vše proběhlo jak má, ale o vyvolání co největších komplikací. Jak má plnit tyto úkoly, když se mu takto hážou klacky pod nohy? Tak se snažil, a oni si přidali další examinátory.

Také je patrné, proč je moje opakované vysvětlování požadavku na dostatečný počet termínů pro naše studenty systematicky odmítáno.

V dalším dopise píši:

Vážení,

náplň studia včetně obsahu praktických cvičení i zkouškové termíny jsou na našem ústavu společné již několik let. S tím byli seznámeni všichni účastníci jednání o výuce letos na jaře a nebyly proti tomu žádné námitky. Se souhrným způsobem zkoušení a počtem termínů pro námi vyučované studenty souhlasil při včerejším jednání pan děkan.

Do čísla 160 jsou tedy započítáni studetni v ČJ, anglickém a repetenti (počet bude spíše o něco vyšší).

Termíny ke zkouškám jsou voleny s ohledem na možnosti provozu na obou ústavech. Je nutné zohlednit zdravotnický provoz na ÚPA stejně jako byl zohledněn provoz I. PAÚ.

Studenti zubního lékařství jsou vyučováni pouze na I. PAÚ a jejich výuka je adekvátně dotována počtem pracovních úvazků.

Při včerejším jednání s p. děkanem jsme navrhli zvýšení počtu examinátorů o dr. Kyclovou a Mazance, abychom mohli vyhovět požadavku 1. PAÚ na zkušební termíny na začátku července. Pan děkan nám přislíbil jmenování dalších examinátorů a obdržel písemnou žádost o jejich jmenování. Naprosto nevidím důvod, proč kvůli této věci (která nastane až za dva měsíce) neustále odkládat vyhlášení zkušebních termínů. Je evidentní, že se jedná pouze o ustavičnou snahu situaci komplikovat.

Vzhledem k tomu, že jsme všechny požadavky na zkušební termíny 1. PAU repektovali, očekáváme, že stejným způsobem nám v poskytování vyslaných examinátorů vyjde vstříc i I. PAÚ.

Podotýkám, že námi požadovaný počet zkušebních termínů je naprosto stejný, jako byl v minulém školním roce.

Výše uvedené v plném znění

Za snížení počtu termínů neustále bojuje také profesorka Hermanová, která snáší různé argumenty (že studentů máme jen 130 a pro ně termíny stačí, že jim provozní důvody nedovolují posílat spoluzkoušející a podobně):

... společné zkoušení se týká pouze studentů VL v českém jazyce, my vyučujeme 130 těchto studentů, ÚPA 127 (vše dohledatelné v is.muni). Nevím, kde doc. Feit přišel k číslu 160, pravděpodobně započítal zahraniční, ale těch se společné zkoušení netýká a měli by mít vypsány separátně termíny.

... Současně si Vás dovoluji požádat, abyste respektoval naše možnosti a fakt, že i my musíme zajistit provoz (a současně zkoušení studentů stomatologie) a jsme schopni vyslat po 1 spoluexaminátorovi maximálně 3x týdně (jinými slovy s vás dovoluji požádat o obdobný návrh cca 3 termínů týdně (což pokud se nemýlím byla v minulosti běžná praxe na obou ústavech)...

Další požadavek prof. Hermanové na snížení počtu termínů na našem ústavu

Myslím, že to číslo 280 odpovídá, pokud jsou v tom zahrnuti loňští neúspěšní studenti, číslo 127 a 130 se týká těch letošních. Jinak termínů navrhl pro. Hirt dostatek, to čílo 204 je pro každý z ústavů t.j. celkem 408 a ta rezerva je více než 20 %, opravdu není důvod vypisovat termíny na ÚPA 5x týdně a v červenci celkem 7 termínů!!!! O důvodech tohoto počínání nebudu spekulovat. A také není problém zredukovat počet míst v termínech, kde je jen na ÚPA jen 1 examinátor.

Výše uvedené v plném znění

Na UPA byli vždy zahraniční studenti zkoušení spolu se studenty vyučovanými v českém jazyce. Obecně však máme se smíšeným zkoušením dobré zkušenosti. Česky vyučovaní studenti totiž na cizince pohlíží s jistou nedůvěrou, která je posilována izolovaným zkoušením. Při společném zkoušení vidí, že znalosti cizinců nejsou tak odlišné, jak mají sklon předpokládat. Zatímco náš ústav navštěvovalo v r. 2012 35 zahraničních studentů, na Pekařské praktikovali jen čtyři.

Nic z toho pochopitelně není v rozporu se studijním řádem, ačkoliv prof. Hermanová píše další protest

Bez ohledu na studenty z UPA garant prof. Hirt odesílá termíny pro I. PAU na děkanát. Fakt, že termíny platné pro UPA Bohunice ještě nejsou dořešeny proto, že z I. PAU odmítají vysílat spoluzkoušející, již bohužel neuvádí:

Vážená paní proděkanko,

s omluvou za zdržení Vám posílám k uveřejnění seznam zkušebních termínů na I. PAÚ u sv. Anny, včetně examinátorů. Každý termín po 12 studentech, tedy celkem 204 studentů. Pro lepší přenos posílám i tabulku jako přílohu. Bohužel termíny platné pro UPA Bohunice ještě nejsou dořešeny.

S pozdravem

M. Hirt

V plném znění: Garant usiluje o separátní vypsání termínů pro studenty I. ústavu

A dále:

Předpokládám, že zkouškové termíny patologie na I. PAÚ jsou již definitivně vyřešeny a budou ještě dnes uveřejněny na IS MUNI.

Zbývá zkompletovat termíny na UPA Bohunice. V příloze jsem vypracoval tabulku se sumarizovanými požadavky doc. Feita. Prosím tedy obě strany o připomínky.

M. Hirt

Zde se garant prof. Hirt snaží jednostranně zvýhodnit studenty z Pekařské dřívějším vyhlášením termínů. Termíny na UPA Bohunice kompletní nejsou, protože odmítají vyslat spoluzkoušející z Pekařské (což ovšem již nepíše, naopak se snaží vzbudit dojem, že zpoždění je způsobené naším ústavem).

Můj mail, opět s požadavkem na zachování dostatečného počtu termínů pro naše studenty:

Provoz na ÚPA je objemem dvojnásobný ve srovnání s provozem na I. PAÚ a máme dvě detašovaná pracoviště. Souběžně se zkoušením studentů všeobecného lékařství probíhají zkoušky bakalářského směru. Zahraničních studentů je u nás několikanásobně více než na I. PAÚ.

Jak je z tabulek patrné, náš ústav plně respektoval veškeré požadavky I. PAÚ na termíny, které vypsali a odesílá tam spoluzkoušející. Problém s dovolenými v červencovém týdnu byl řešen jmenováním dalších zkoušejících.

Od samotného začátku této dlouhé diskuse se nejedná o nic jiného, než aby garant prof. Hirt a prof. Hermanová respektovali obdobným způsobem termíny, které chceme pro naše studenty vypsat. Jedná se o deset termínů. Vzhledem k tomu, že na I. PAÚ je jmenováno celkem devět [chyba: sedm, doplněno Feit] zkoušejících, nemůže vyslání zkoušejícího žádným způsobem ohrozit zkoušení či provoz ústavu (u nás zvládáme totéž ve čtyřech lidech, dodatečně jsme žádali o jmenování dvou dalších).

Jedná se z převážné části o termíny červnové, tedy bez provozních problémů způsobených výběrem dovolených.

Není mi jasné, jakým způsobem zaměstnanci LF na I. PAÚ tedy realizují svůj pracovní úvazek vůči fakultě, pokud se nemohou uvolnit na cca půldenní zkoušení více než 2x za měsíc.

Počet našich zkušebních termínů letos je stejný jako loni. Vzhledem k počtu studentů námi požadovaný počet odpovídá doporučení prof. Táborské a proto nevidíme důvod na něm nic měnit.

V případě, že redukci schválí garant předmětu, jsme ochotni se vzdát jednoho nebo i dvou termínů v týdnu 9.13. 7. Výběr vynechaných termínů ponecháme na garantovi předmětu nebo prof. Hermanové. O tomto požadavku budeme studenty informovat v případě, že se ukáže, že termínů je málo. V žádném případě však nesouhlasíme s redukcí termínů do 3. 7. včetně.

Pokud některý den dojde k situaci, že budou přihlášeni pouze studenti vyučovaní v anglickém jazyce, dáme okamžitě vědět a spoluzkoušející nebude muset chodit. Podobně při převaze cizojazyčných studentů lze pořadí studentů upravit tak, aby spoluzkoušející přišel víceméně jen na zkoušku česky vyučovaných studentů (na začátku nebo na konci zkoušení).

Obecně však máme se smíšeným zkoušením dobré zkušenosti. Česky vyučovaní studenti totiž na cizince pohlíží s jistou nedůvěrou, která je posilována izolovaným zkoušením. Při společném zkoušení vidí, že znalosti cizinců nejsou tak odlišné, jak mají sklon předpokládat.

Žádám tedy o ev. úpravu červencových termínů a doplnění jmen vyslaných zkoušejících pro termíny zbývající dle tabulky publikované prof. Hirtem ve čtvrtek 10. 5. mezi 14:0014:30.

Odklady vyhlášení termínů pro naše studenty, blokované I. ÚPA, studenty našeho ústavu nepřípustným způsobem znevýhodňuje. Zkoušení by mělo probíhat rovným a spravedlivým způsobem pro všechny.

Plný text

Série korespondence končí e-mailem profesorky Hermanové odeslané těsně před předchozím mailem, který akceptuje námi požadované termíny:

Vážení,

velmi jsem se zamýšlela nad tím, jak zajistit rovnost podmínek pro studenty na obou ústavech v situaci, kdy nelze dojít ke konsensu (doc. Feit na můj návrh z dnešního odpoledne bohužel zatím nereagoval). Doc. Feitovi ke zvážení a ostatním k posouzení ještě jeden návrh (viz tabulky pro oba ústavy v příloze), který přesně kopíruje počtem i kapacitou termínů návrh doc. Feita a zjistil by stejné podmínky studentům obou ústavů. K organizaci zahraničních, viz předchozí mail.

Neustálým odmítáním termínů pro naše studenty (kdy prof. Hermanová odmítala vyslat na náš ústav spoluzkoušející) došlo k opoždění vypsání termínů. Jedním z důvodů zveřejnění této korespondence je to, že prof. Válek na jednání akademického senátu obvinil ze zpoždění náš ústav. V této formě to bylo prezentováno i studentům. Je patrné, že zpoždění zavinila naše snaha vypsat pro naše studenty termíny v dostatečném počtu a obstrukce prof. Hermanové a garanta.

Okamžitě po vypsání termínů se situace otočila a byl jsem to já, kdo byl soustavně obviňován z nedostatku termínů.

Nedostatek termínů

Vzhledem k tomu, že na našem ústavu bylo v roce 2012 cca 170 studentů (125 vyučovaných česky, 35 vyučovaných anglicky a repetenti), nebylo možné snaze profesorky Hermanové snížit počet našich termínů vyhovět. Poté, co akceptovala náš požadavek, vyhlásil garant termíny zkoušek.

Tabulka s termíny

Okamžitě nastal opačný problém: stížnosti studentů, že počet termínů je příliš nízký a že termíny byly vyhlášeny neregulérním způsobem.

Bez ohledu na studijní řád reaguje garant na požadavky studentů kritikou našeho ústavu a snahou vyvolat co největší počet stížností mezi studenty.

Zdá se stupidní citovat takto evidentní skutečnosti, nicméně z korespondence garanta se studenty je patrné, že věc není jasná.

Ukázky stížností studentů a s tím související korespondence:

Dobrý den, pane profesore,

chodím na patologii v Bohunicích a chtěla bych se zeptat na připsání termínů, či zvětšení kapacity na termínech. Jsem si vědoma, že nejsem určitě jediná, kdo Vám již psal, ale systém přihlašování na zkoušku u sv. Anny a v Bohunicích mi přišel absolutně nespravedlivý. Vím, že každá nemocnice má svůj systém výuky atd., ale aby byly zcela jiné podmínky na přihlašování ke zkoušce, to je tedy dost nespravedlivé. A když tedy pominu, že naše termíny tam byly dány bez přihlašování od určité hodiny, tak to že jsme nebyli na zapsání termínů vůbec upozorněni, to se nelíbilo nikomu.

Proto je nás opravdu spousta, kdo termín nemá vůbec zapsán, jelikož na zkoušku z patologie se opravdu nedá jít 14 dnů po Pat-fyz či naopak. Jsem si vědoma, že bránit se množstvím termínů nemá smysl, protože na množství je jich určitě dost, ale v podstatě veškeré termíny v průběhu června jsou prázdné a zcela nevyužité, protože to je právě to hluché místo, kdy mají studenti za sebou jednu z těžkých zkoušek a na druhou se připravují. A v době kdy by pak chtěli jít na druhou, to znamená konec června a hlavně červenec, je termínů poskrovnu.

Proto chci také i já požádat o připsání termínů nebo zvětšení kapacity na červenec, abychom měli šanci dostat se vůbec ke zkoušce a pokud by to bylo možné se stejnými podmínkami pro všechny...

Předem děkuji, OM

Pokud se podíváme do informačního systému na stěžující si studenty, zjistíme, že se před zkouškou registrovali na řadu termínů (5 a více je běžné), a to včetně termínů červencových. A současně si stěžují, že termínů je málo.

Výše si stěžující studentka si měnila termín celkem čtyřikrát.

Podobně to vypadá i s dalšími studenty, kteří si (místo studia) stěžují.

Reakce garanta je ovšem vždy na výši situace: slibuje nové termíny nebo místa bez ohledu na provozní možnosti zkoušejícího ústavu a sepisuje prohlášení pomlouvačného charakteru:

Paní kolegyně,

odpovím Vám tak, jak odpovídám všem ostatním studentům na tyto dotazy. Já jsem do ISu termíny nezadával, takže nevím, kde stala chyba. Termíny zadávají přednostové jednotlivých ústavů. Já jsem pouze kontroloval, aby byl termínů takový počet, který by odpovídal počtu studentů, a aby každý z termínů byl obsazen potřebným počtem examinátorů, tzn. z každého ústavu jeden u každé zkoušky. Pokud nejste s něčím, (a myslím opravdu s čímkoliv!!!) spokojeni, obraťte se na studentskou komoru AS a kolegové MUC. Halaj a MUC. Pospíšil spolu se mnou problém vyřešíme. Nemusíte se bát, oba dva tito Vaši zástupci opravdu udělali alespoň pro to, co máme, obrovský kus práce, věřte mi. Bez nich by byla situace daleko horší.

S pozdravem

M. Hirt

Plný text tohoto dopisu je zde.

Sám garant zde jaksi mimoděk přiznává, že počty termínů odpovídají, že sám jejich počet kontroloval a že tedy za nic nemůže. Zároveň píše něco o nějaké chybě a tuto myšlenku se snaží dále šířit. Pochopitelně o žádnou chybu nešlo.

Oprávněností stížností studentů se garant samozřejmě vůbec nezabývá.

Dobrý den, pane profesore, už jsem Vám jednou psal. Zdá se mi poněkud málo červencových termínů popř. málo míst na červencových termínech (proč je tam jenom 5 míst, když na ostatních jich je 10.) Dále mi trochu vadí, že studenti v Bohunicích (tzn. i já) si nemohli daný termín přihlásit až od 17:00 v klikací soutěži, nýbrž se dalo přihlásit už kolem 13:00 - hned potom, co se tam tyto termíny objevily. Přitom studentům od sv. Anny v tomto vyhověno bylo. V takovémto případě jsou znevýhodněni ti, kteří ten den mají déle školu, popř. jiné aktivity, jako je např. dobrovolná praxe v nemocnicích nebo u praktických lékařů.

Přeji hezký den. Nashledanou

P.

Tato stížnost je nesmyslná, protože nejen, že vypsání oné klikací soutěže není nutné, ale instrukce IS MUNI to nedoporučují. Proč by mělo vadit, že na jednom ústavu jsou termíny dříve a na druhém později také není jasné, protože se každý student hlásí na svůj ústav. A je nutné mít na paměti výše uvedenou snahu garanta vyhlásit termíny na Pekařské dříve, než byl vyřešen problém s vysíláním spoluexaminátorů do Bohunic. A mimochodem: tento student si změnil termín zkoušky 3x: 27.6., 3.7. a 6.9. Takže červencový termín, na jehož nedostatek si stěžuje, svým kolegům obsadil a nevyužil.

Odpověd garanta je na výši situace:

Pane kolego, proč Bohunice při vypisování termínů nezařídili přihlašování až od 17:00 aby podmínky byly pro všechny stejné, opravdu netuším. Na rozšíření počtu míst na jednotlivé termíny zapracuji.

MH.

Garantovi náhle vadí, že termíny nebyly vyhlášeny ve stejnou hodinu, ačkoliv nedávno usiloval o vyhlášení termínů na Pekařské o několik dní dříve, viz garant žádá o vypsání termínů pouze pro studenty na Pekařské

Další žádost studentky o další termíny:

Předmět: patologie - zkouškové termíny

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, a myslím, že nejsem jediná, jestli se budou přidávat řádné termíny pro předmět Patologie II ve FN Brno Bohunice. Hlavně v poslední dva týdny letního zkouškového období.Přihlašování bez klikací soutěže nebylo moc fér. A ti, kterým nezbyl termín na konci zkouškového období, mají celkem málo času na tak těžké zkoušky jako patologie a patologická fyziologie.

Předem děkuji za odpověď.

S přáním hezkého dne xxx, UČO x

Reakce garanta:

Tak jsem si bláhově myslel, pane děkane, že už je všechno v pořádku Zítra jedu do Plzně na výběrové řízení na místo přednosty USL, ale podívám se na to ve středu.

Zdraví

M. Hirt

Další požadavky na zvýšení počtu termínů

Další podobné maily nemá smysl rozebírat. Výše uvedená studentka se přihlašovala na tři termíny (26.6., 27.6. a 3.7).

Nyní začíná garant předmětu patologie hromadně vyzývat studenty ke stížnostem:

Garant vyzývá studenty, aby si stěžovali

Garant rozesílá hromadný dopis všem studentům s výzvou ke stížnostem

atd.

Bez jakékoliv konzultace s námi nařizuje garant navýšit počty termínů, přičemž se soustředí na červenec, protože je mu známo, že máme problém s křížením dovolených:

V důsledku množících se stížností studentů na nedostatek míst v červencových zkouškových termínech z patologie, nařizuji navýšení počtu studentů v každém z červencových termínů na dvojnásobek, tj. 10. Odblokování pro přihlášky bude dnes v pondělí 21. 5. 2012 v 17:00 hod.

M. Hirt

Moje odpověď:

S ohledem na naše provozní možnosti: nezávazně potvrzujeme termíny 2. a 3. července po ověření provozních možností termíny uvolníme, nejdříve zítra po poledni.

Zvýšení počtu termínů nebo zkoušených studentů ve druhém červencovém týdnu možné není, vzhledem již hotovému rozpisu dovolených, který vyplývá z dohody o zkouškových termínech mezi oběma ústavy.

O termínech proběhla dosti rozsáhlá diskuse v minulých mailech. O provozních možnostech ÚPA jste dostatečně informován.

Vzhledem k tomu, že kromě dvou zkoušejících budou v týdnu od 913. přítomni pouze tři druhoatestovaní lékaři za plného provozu na třech pracovištích, není možné současně zajistit zkoušení deseti studentů a peroperační a všeobecnou bioptickou diagnostiku pro celou FN Brno.

S pozdravy

Josef Feit

Výše uvedený dopis v plném znění

Jako přednosta ústavu odpovídám také za zdravotnický provoz. Snaha garanta sabotovat bioptickou diagnostiku by mohla vést k diagnostickým chybám a poškození pacientů. To nelze připustit a domnívám se, že je to dostatečně jasně řečeno ve výše zkopírované odpovědi. Zodpovědnost, a to i trestní, leží ovšem na naší straně a ne na straně těch, kteří problém neustále eskalují:

Zde si garant prof. Hirt stěžuje, že nemá pravomoc zasahovat do vypsaných termínů: stížnost garanta na nedostatek pravomocí

Samozřejmě přikládá stížnost studenta, jehož zkoušková anamnéza dle IS MUNI je následující: změny termínů stěžujícího si studenta

Z IS je patrné, že tento student změnil termín zkoušky celkem šestkrát.

To samozřejmě nevadí vedení fakulty k dalším nařízením:

Vážený pane docente,

problém jsme dnes osobně řešili s p. prof. Hirtem. Považujte prosím pokyn p. prof. Hirta navýšit počet termínů v červenci také za pokyn vedení fakulty. Je plně ve Vaší kompetenci, jak to organizačně na svém pracovišti zabezpečíte.

s pozdravem

Jaroslav Štěrba

V plném znění: zvyšte počty termínů, za problémy nezodpovídáme

Problém s bioptickou diagnostikou v době dovolených je ignorován a zodpovědnosti se zde proděkan Štěrba výslovně zříká.

Nakonec byl počet termínů zvýšen (na 7), ale samozřejmě to nebylo kladně přijato: zase špatně

Jinými slovy: bez ohledu na možnosti a bez ohledu na to, kolik termínů se vypíše, stačit to nebude.

A opět se řeší stížnost studentky na nedostatek termínů:

chtěla bych poprosit o svolení složit zkoušku z Patologie na pracovišti u svaté Anny. Výuku jsem sice absolvovala v Bohunicích,ale do Bohunic nejsou vypsané žádné termíny. Tedy vypsané termíny jsou,ale jsou už od poloviny června plné. Předmět mám již jako opakovaný a chtěla bych mít možnost využít všechny možné termíny.

Plné znění: stížnost studentky opakující ročník

Studentka, která propadla, by se měla soustředit na to, aby v dalším ročníku zkoušku co nejdříve udělala a ne na to, aby využila všechny možné termíny. I v opakovaném ročníku studentka mění termín zkoušky celkem sedmkrát: 7 změn termínů repetentky.

Ačkoliv jsem již dříve psal, že v září bude termínů dostatek (v té době již bylo vyhlášeno 32 míst pro září, což přibližně odpovídalo počtu studentů bez zkoušky), neváhá garant s dalšími komplikacemi a bez domluvy vyhlašuje další termíny, tentokrát dokonce na jiném pracovišti.

Můj (dřívější) mail s vysvětlením problému a zářijovými termíny: v září s termíny není problém.

Tuto zprávu garant naprosto ignoruje a vyhlašuje další termíny. Opět přidává pomlouvačné výroky o krizi ve výuce (kterou se neúspěšně snaží vyvolat): garant vyhlašuje další termíny v době dovolených

Na tento mail odpovídá (byl jsem na dovolené) zastupováním ve věci výuky pověřený dr. Souček:

Žádám Vás proto, abyste do budoucna upustil od zavádějících výroků typu "...nastalou situaci považuji nejenom za krajně nestandardní, ale za naprosto extrémně ostudné řešení této dlouho probíhající studijní krize ve výuce patologie na LF MU..." Za nestandardní lze jistě považovat Váš požadavek na místo konání zkoušky (ÚSL) a nutnost přítomnosti dvou examinátorů s vědeckou hodností alespoň CSc., nebo Ph.D ve Vámi nařízených termínech. Vzhledem k přislíbenému navýšení termínů dle potřeby z naší strany nevidíme k takto formulovaným požadavkům relevantní důvod.

S pozdravem MUDr. Souček, ÚPA FN Brno

Text celé odpovědi dr. Součka: Odpověď

A poučný text další korespondence mezi dr. Součkem a garantem: Korespondence

Všechno jednou skončí, a tak skončilo i zkouškové období. Pokud se podíváme do IS MUNI, je patrné, že průměrná obsazenost termínů na našem ústavu v průběhu celého zkouškového období byla 65.8%. O tom, že by se snad na některého ze studentů nedostalo nemůže být ani řeč. Pochopitelně není možné vyhovět termínem tak, jak si student zamane, a tato povinnost není ani zakotvena ve studijním řádu. Je nutné vypsat dostatek termínů a je na studentech, aby si rozvrhli program zkoušek. Právo absolvovat zkoušku v den, který si určí, student nemá a ani to technicky není možné, jak každý s aspoň minimální znalostí výuky dobře ví.

Ale i po zkušebním období garant neustává ve vyhlašování dalších termínů:

Sent: Monday, November 26, 2012 4:43 PM
To: Feit Josef doc. MUDr.; hermanova@fnusa.cz; zambo@fnusa.cz; osoucek@fnbrno.cz
Subject: FW: terminy zkousek

Vážení zkoušející, již opakovaně za tento semestr se na Vás obracím s níže uvedeným požadavkem studentů. Doposud jsem nedostal naprosto žádnou odpověď. Prosím o zprávu, jak tuto žádost hodláte řešit. Bohužel mne nutíte, abych svůj požadavek termínoval. Tak tedy:
Do zítřka, tj. úterý 27.11.2012 do 12:00 hod.
S pozdravem
M. Hirt

Garant jako obvykle využívá mé nepřítomnosti (v úterý 27. 11. jsem byl mimo fakultu jako člen habilitační komise (FVL). Plánovanou přítomnost hlásím předem a proto není pro garanta problém si mou nepřítomnost zjistit a poslat uvedený dopis v 17:43 na nemocniční (ne fakultní) adresu a dát termín do 12:00 následující den. A žádný níže uvedený požadavek není v mailu uveden.

A hned ve středu ráno píše:

Vážení pánové,
dal jsem Vám termín do včerejšího poledne, abyste vyřešili nejnovější problémy se zkoušením a dnes je středa. Vy ale nepovažujete za nutné se ani ozvat, natožpak omluvit, za nesplnění příkazu. Ani snad nemusím říkat, že I. PAU, jako vždy, reagoval obratem.

To si myslíte, že si ze mne budete stále dělat legraci? Já opravdu nemám zájem trávit svůj čas tím, že si na Vás budu stále a znovu stěžovat panu děkanovi. Upozorňuji Vás, že tento mail mu samozřejmě dávám na vědomí.

M. Hirt

Následně garant pokračuje ve stížnostech na vedení fakulty. Ačkoliv jsem mu výslovně a přede svědky sdělil, že jeho výtky nemají oprávnění a považuji je za šikanu, nadále si stěžuje děkanovi.

Obsah stížnosti mi nebyl znám, ale na základě stížností garanta je mi opět vyhrožováno výpovědí.

K dopisu (ačkoliv se v něm výslovně uvádí, že mám do 7 dnů od doručení reagovat na dopis prof. Hirta, nebyl k dopisu přiložen. Až po třech urgencích mi byla předána část stížností:

Vážený pane docente,

Z pověření děkana Lékařské fakulty MU si Vás dovoluji obeznámit s obsahem stížnosti podané profesorem Hirtem, o kterou jste žádal. Vzhledem k tomu, že se text dopisu týkal i jiných záležitostí, přeposílám vám přesný přepis části dopisu, která se týkala předmětné stížnosti.

Celý text
Text stížnosti garanta.

Jedná se o první text stížnosti, který se mi takto dostal do ruky. Až dosud jsem dostával buď výhrůžky a vytýkací dopisy nebo odkazy na stížnosti studentů. Přes mé opakované žádosti mi nebyly žádné stížnosti zpřístupněny. Osobně se domnívám, že ani žádné neexistují.

Odpověď na stížnosti prof. Hirta je zde. Neustálé pomluvy, neustálé poukazy na nedostatek termínů (obsazenost jsme měli 66.8%) a podobně jsou pro komunikaci garanta charakteristické.

Pochopitelně nelze předpokládat, že odpověď s poukazem na nesmyslnost garantových požadavků bude mít nějaký účinek. Cílem je změna na postu přednosty a likvidace grantu, s tím poukaz na pomluvy a lži nic neudělá.

V následujícím roce (2013) byla obsazenost 69.5% za srovnatelných podmínek. Stížnosti mi nebyly tlumočeny žádné, což je dalším důkazem vylhanosti a účelovosti argumentů prof. Hirta.

Odpověď vedení fakulty je zde. Vůbec se na moje argumenty nesnaží reagovat (ono to totiž ani není možné). O veškerých problémech s profesorem Hirtem jako garantem výuky patologie bylo vedení fakulty průběžně informováno, ať již formou e-mailů, které si přeposílali, tak mými dopisy. Obojí je v plném znění uvedeno výše. Studijním řádem univerzity se děkan lékařské fakulty evidentně vůbec nehodlá řídit. Konstruktivní přístup v situaci, kdy mne vedení fakulty na základě prokazatelných nepravd obviňuje z nejrůznějších prohřešků není možný.

Ve snaze snížit mou autoritu mezi zaměstnanci mi byla odebrána možnost rozdělit pracovníkům ústavu odměny z konce roku 2013. Rozdělováním odměn byl pověřen prof. Hirt.

Kromě načasování stížnosti garanta typicky na jediný listopadový den, kdy jsem nebyl na pracovišti, je pozoruhodné, že garant trvá na vypsání lednových termínů již v listopadu.

Takže opět IS MUNI:

Po 7. 1. 2013 08:00 FN Brno, Jihlavská - výukové místnosti suterén, přihlášeno 4, max. 10

Takže bylo vypsáno 10 termínů, přihlásili se čtyři studenti. Na I. PAU se nezkoušelo v zimním zkušebním období vůbec. A přesto má profesor Hirt tu drzost napsat:

abyste vyřešili nejnovější problémy se zkoušením a dnes je středa. Vy ale nepovažujete za nutné se ani ozvat, natožpak omluvit, za nesplnění příkazu. Ani snad nemusím říkat, že I. PAU, jako vždy, reagoval obratem.

Problémy se zkoušením žádné nebyly, I. PAU možná reagoval obratem, ale nezkoušeli v zimním období vůbec.

Ačkoliv má profesor Hirt snahu stále sugerovat nějaké problémy se zkoušením nebo naši neochotu vypsat dostatečné množství termínů, z údajů v IS MUNI plyne něco zcela jiného:

Zkoušení v zimním zkušebním období dle IS MUNI:

2013:
I. PAÚ: nezkouší
ÚPA: 7. 1. 2013 (4 studenti, 10 termínů)

2012:
I. PAÚ: pouze pro zahraniční studenty, 31. 1. a 14. 2., jeden student
ÚPA: 3. 1. (4 studenti, 10 termínů), 16. 2. (4 studenti, 8 termínů)

2011:
I. PAÚ: nezkouší
ÚPA: 10. 1. (0 studentů, 10 termínů), 11. 1. (3 studenti, 6 termínů), 17. 2. (7 studentů, 8 termínů)

V roce 2010 mělo ÚPA dva termíny, 2009 dva termíny, 2008 bylo osm termínů.

Zkoušení v zimním období je na našem ústavu běžné, probíhalo po dohodě se studenty (byly termíny na začátku a na konci zkušebního období).

S vypsáním dostatečného množství termínů nemáme problém. S čím ale problém máme, je snižování úrovně požadovaných znalostí studentů a degradací výuky. Na rozdíl od vedení fakulty se nedomníváme, že studenti jsou našimi klienty v tom smyslu, že musí automaticky projít u zkoušky i studenti, kteří se místo studia věnují jiným činnostem a jejichž znalosti tomu odpovídají.