Vážený pane profesore,

počet míst v záříjových termínech (3.9., 6.9., 7.9. a 14.9.) navyšujeme z
osmi na dvanáct, celkem tedy o šestnáct míst. Další termíny lze dle
aktuální
potřeby vypsat dodatečně.

S pozdravem MUDr. Souček, ÚPA




       "Miroslav Hirt"
                                Komu
                      
       02.08.2012 13:25                    Kopie

                                  Předmět
                      RE: termíny zkoušek na UPA
                      Bohunice



Pane doktore,
opravdu nemáte informaci o požadavku na navýšení počtu zkoušených i v
zářijových termínech? To byste mne znovu, ale tentokrát opravdu velice
překvapil. V přiložené kopii mého mailu Vám máte důkaz, že jsem o
zářijových
termínech vysloveně mluvil. Problém je, že Váš ústav se mnou většinou
vůbec
nekomunikuje a na moje žádosti prostě neodpovídá. Nu což, nemám zájem na
žabomyších válkách, ani čas trávit pátráním v paměti svého počítače. Ale
Vám
bych opravdu velmi upřímně radil. Dřív, než začněte být nezdvořilý,
proberte
si údaje v paměti!! Své, nebo v PC (viz příloha).
Takže konečný závěr. Pokud do konce dnešní pracovní doby navýšíte počet
zářijových míst minimálně o 15 (o patnáct!!!), upustím od krkolomného
řešení
navrženého vedením LF (viz příloha), aby přebyteční studenti z UPA byli
vyzkoušeni na ÚSL. Večer si to zkontroluji na IS MUNI. Pokud tam nebudou
volné termíny, vypíšu termíny na avizované dny na konec srpna se
zkoušejícími doc. Wotke (dr. Zambo) a dr. Křen (doc. Feit), a zkoušky
proběhnou na ÚSL za mé osobní přítomnosti.
Zdraví
M. Hirt

-----Original Message-----
From: osoucek@fnbrno.cz [mailto:osoucek@fnbrno.cz]
Sent: Thursday, August 02, 2012 11:28 AM
To: Miroslav Hirt
Subject: RE: termíny zkoušek na UPA Bohunice

Vážený pane profesore,

máte zřejmě na mysli telefonát, při kterém mi byl vyčten pozdní příchod
jakožto přísedícího na zkoušku, konkrétně o dvě (!!) minuty, z důvodu
konzultace bioptického nálezu pacienta s klinickým lékařem, což jsem Vám
tehdy (byť možná emotivně) vysvětlil, ale jistě uznáte, že nemohu odbýt
klinického kolegu slovy "Jdu zkoušet, zavolejte si někdy jindy", zejména v
situaci, kdy je pacient aktuálně v čekárně. Na průběh zkoušky tento fakt
neměl naprosto žádný vliv.

K Vašim námitkám:

Pokud jsem informován, urgoval jste cíleně navýšení počtu zkoušených v
červencových termínech, kde Vám ze strany přednosty bylo v mezích
provozních
možností ÚPA vyhověno navýšením počtu zkoušených v těchto dnech.
Informaci o požadavku na navýšení počtu zkoušených v záříjových termínech
bohužel nemám, je možné, že ji má v poště náš přednosta, ten však čerpá od
19.7 do 12.8. řádnou dovolenou. Má-li tuto informaci k dispozici, jistě Vám
na základě svého deklarovaného příslibu vyhoví. Prozatím je možné navýšit
počet zkoušených studentů v již vypsaných zářijových termínech z 8 na 10,
jak bylo z naší strany deklarováno a vypsat Vámi požadované termíny nové.

Chápu, že stížnost Studentské komory AS je nepříjemná
záležitost, ale pokud mi dovolíte osobní názor - situace,
kdy (někteří) studenti nejsou schopni využít dostatečného
množství nabízených termínů a posléze se dožadují
pomocí stížností dalšího a dalšího vypisování
termínů nových, opravdu nelze interpretovat jako chybu
našeho pracoviště a domnívám se, že i vstřícnost vůči
studentům má své meze.

Nicméně opakuji - není v tuto chvíli problém navýšit počet studentů v již
otevřených záříjových termínech, zadat vypsání Vámi nově požadovaných
termínů ve dnech 28.8 a 30.8 do IS a dle potřeby po návratu přednosty z
dovolené vypsat termíny další.

Žádám proto o Váš souhlas s navýšením počtu studentů v již otevřených
záříjových termínech a s vypsáním termínů ve dnech 28.8. a 30.8.2012

Děkuji, s pozdravem MUDr. Souček, ÚPA FN Brno





       "Miroslav Hirt"
                                Komu
                      
       02.08.2012 10:30                    Kopie

                                  Předmět
                      RE: termíny zkoušek na UPA
                      Bohunice










Už při našem prvním a jediném telefonním rozhovoru jste mne překvapil, pane
doktore, vaším způsobem vyjadřování a po dnešním mailu jsem překvapený snad
ještě více. Slyšel jste někdy o tom, co se nazývá slušné chování? Možná by
Vám prospělo, kdybyste si zjistil fakta, dříve než začněte kritizovat.
1.		 		 		 		  Stále žádosti studentů o
možnost přihlásit
se na
termíny na
zkoušku.
O tom přece musíte vědět, když to ví celá fakulta. To je nepopiratelný
fakt.

2.		 		 		 		  Do dnešního dne a po
mých opakovaných
urgencích
počet míst
v
termínech UPA navýšen nebyl. Proč jste to tedy neudělali, když to podle Ván
není žádný problém? To je další nepopiratelný fakt.
3.		 		 		 		  A konečně existence
velmi nepříjemné
písemné
stížnosti
Studentské
komory AS na mne jako garanta, že nejsem schopen zajistit vypsání dalších
míst na UPA Bohunice. To je další fakt.
Zkuste se nad tím zamyslet.
S pozdravem
M. Hirt

-----Original Message-----
From: osoucek@fnbrno.cz [mailto:osoucek@fnbrno.cz]
Sent: Thursday, August 02, 2012 9:16 AM
To: Miroslav Hirt
Cc: Josef Feit; Mayer; jsterb@fnbrno.cz; Táborská Eva; v.valek@fnbrno.cz;
lkren@fnbrno.cz
Subject: Odp: termíny zkoušek na UPA Bohunice

Vážený pane garante,

ve Vámi nařízených termínech se jako examinátor za ÚPA zúčastní MUDr. Leoš
Křen, Ph.D, zastupujícím examinátorem bude doc. MUDr. Josef Feit, CSc.
Žádám Vás touto cestou o upřesnění mechanismu vypsání termínů do IS (kdy
mají být termíny do IS vypsány, od kdy má být přihlašování zpřístupněno
atd.), a dále upozorňuji, že je nezbytně nutné pro průběh praktické zkoušky
u studentů, kteří případně praktickou zkoušku dosud nemají absolvovanou,
zajistit PC s CD mechanikou nebo USB portem (zkoušení probíhá ze sady
digitalizovaných preparátů).

Dovolím si v této souvislosti nicméně připomenout, že ze strany ÚPA byla
opakovaně deklarována možnost bezproblémového navýšení kapacity zkušebních
termínů v podzimní části zkouškového období, viz např. Vaše elektronická
korespondence s přednostou ÚPA ze dne 2.7.2012, cituji:

?...co se zářijových termínů týče, tam nevidím žádný problém. Počet
zkoušených v již otevřených termínech lze navýšit na 10 a je možné další
dny podle potřeby přidat.

Počet termínů v letošním roce byl - a jak jistě víte po mém velkém úsilí -
dostatečný. To, že studenti nevyužijí nabídku a mají sklon si zkoušky
odkládat je běžný jev. Část termínů tak zůstala nevyužita (což je rovněž
běžné).

Červencových termínů je 35. V minulém roce jich bylo vypsáno 10 (přišlo 9),
v roce 2010 24 (přišlo 18). Tyto údaje jsou snadno dohledatelné v IS MUNI.

S pozdravy
Josef Feit...?

Žádám Vás proto, abyste do budoucna upustil od zavádějících výroků typu
?...nastalou situaci považuji nejenom za krajně nestandardní, ale za
naprosto extrémně ostudné řešení této dlouho probíhající studijní krize ve
výuce patologie na LF MU...? Za nestandardní lze jistě považovat Váš
požadavek na místo konání zkoušky (ÚSL) a nutnost přítomnosti dvou
examinátorů s vědeckou hodností alespoň CSc., nebo Ph.D ve Vámi nařízených
termínech. Vzhledem k přislíbenému navýšení termínů dle potřeby z naší
strany nevidíme k takto formulovaným požadavkům relevantní důvod.

S pozdravem MUDr. Souček, ÚPA FN Brno




       "Miroslav Hirt"
                                Komu
                      , "Josef
       31.07.2012 17:36       Feit" 
                                   Kopie
                      "Mayer" ,
                      , Táborská
                      Eva ,
                      ,
                      , "Zambo Iva
                      MUDr." ,
                      
                                  Předmět
                      termíny zkoušek na UPA Bohunice










Vážená paní profesorko, vážený pane docente, v důsledku písemné oficiální
stížnosti Studentské komory AS LF a MU, která je v podstatě mířená na mou
neschopnost zajistit dostatek zkušebních termínů na UPA Bohunice, jsem byl
nucen přistoupit k vypsání dalších termínů pro tyto studenty. Jedná se
prozatím o úterý 28.8. a čtvrtek 30.8.2012, každý po 5ti lidech. V případě
zájmu a naplnění kapacity budou vypsány termíny další. Zkoušení v těchto
dvou termínech bude probíhat za mého osobního dozoru na ÚSL Brno, Tvrdého
2a.
Nařizuji proto, aby mi obratem byl z každého ústavu oznámen pro tyto
termíny
jeden zkoušející ze seznamu jmenovaných děkanem LF MU. Naprosto nezbytnou
podmínkou je habilitace, nebo alespoň CSc., nebo Ph.D. Pokud do dvou dnů,
tedy do čtvrtka 2.8.2012 jako přednostové ústavů (či zástupci) nebudete
schopni nahlásit závazně jména zkoušejících a jejich náhradníků, vyhledám v
seznamech vhodné kandidáty sám a z moci garanta oboru jim to nařídím.
Zároveň Vám sděluji, že nastalou situaci považuji nejenom za krajně
nestandardní, ale za naprosto extrémně ostudné řešení této dlouho
probíhající studijní krize ve výuce patologie na LF MU.

prof. MUDr. Miroslav Hirt, CSc.
garant oboru patologie



(See attached file: mail č. 2.png)(See attached file: Mail č. 1.JPG)