Snaha narušit realizaci grantu

Prakticky současně s realizací grantu (od března 2012) se objevily snahy realizaci grantu znemožnit. První akcí byl zákaz testování studentů (z výše uvedeného vyplývá, že testy jsou důležitou součástí realizace grantu).

Dále vydal nově jmenovaný garant prof. Hirt (z Ústavu soudního lékařství) několik nařízení, kterými znemožňuje realizaci grantu a plnění monitorovacích indikátorů (požaduje, aby byla zastavena výuka pomocí digitálních preparátů a studenti používali při výuce mikroskopy atd.).

Změny ve výuce (zrušení demonstračních pitev, což znamenalo snížení účasti na pitvách o polovinu) a zákaz používání digitálních preparátů, viz příloha.

V prvé fázi nebylo jasné, co se za tím skrývá, takže jsem se snažil naši koncepci výuky vysvětlovat, zde je vysvělující dopis proděkanovi Štěrbovi, zde děkanovi.

Požadavky na změnu výuky nebylo možné splnit (ústav již cca 10 let používá pro výuku jen digitální preparáty a nemá mikroskopy pro studenty). Změna požadavků v průběhu semestru je vysloveně proti studijnímu řádu (studenti musí být seznámeni s požadavky a průběhem zkoušky na začátku semestru). O těchto problémech jsem písemně informoval vedení fakulty.

Vzhledem k tomu, že zástupci studentů v akademickém senátu Halaj a Pospíšil absolvovali zkoušku z patologie na jiném ústavu před cca 2 lety a nemají proto s výukou na našem ústavu zkušenost, vznikl zcela jednoznačný (a řadou našich studentů potvrzený) dojem, že nereprezentují skutečné názory studentů na výuku na našem ústavu. Zorganizovali jsme proto pro naše studenty anketu, kombinovanou jmennou a anonymní, kde studenti měli odpovědět na 3 otázky a přidat komentář. Výsledky byly naprosto jednoznačné:

Dáváte přednost demonstračním pitvám s možností dobrovolné participace nebo pitvám s povinnou účastí studentů?

a) demonstrační pitvy 112
b) povinné pitvy 7
? 2

Dáváte přednost zkoušce z histologie ze sady předem zveřejněných digitálních obrazů (formou diskuse nad předem známou diagnózou) nebo mikroskopování preparátů (skel)?

a) zkoušet z digitálních obrazů 112
b) zkoušet ze skel 6
? 3

Souhlasíte s testováním znalostí třemi průběžnými testy tak, jak bylo navrženo začátkem školního roku (včetně udělení zkoušky na základě výsledků testů)?

a) s testy souhlasím 101
b) s testy nesouhlasím 17
? 3

Internetový atlas patologie považuji pro studium za:

a) přínosný 119
b) nepřínosný 2
? 0

Kromě ankety samotné řada studentů doplnila anketní lístek i různými poznámkami. V poznámkách se některá témata opakovala:

S výsledky ankety byli seznámeni studenti i vedení fakulty (dopis děkanovi).

Vzhledem k tomu, že na změnách výuky garant a vedení fakulty i nadále trvalo, napsali studenti petici vedení lékařské fakulty. I v atmosféře dezinformací a výhrůžek petici podepsalo 88 studentů. Petice byla předaná vedení fakulty, to však na ni do dnešního dne nijak nereagovalo:
Petice studentů za zachování výuky na Ústavu patologie

Stížnosti na naši výuku jsou nedostupné

Opakovaně jsem žádal vedení fakulty, aby mi zpřístupnilo stížnosti, na základě kterých je výuka na našem ústavu modifikovaná:

Vážený pane proděkane,

při jednání jste mě informoval o připomínkách, které mají někteří studenti k výuce na Ústavu patologie. Vzhledem k tomu, že jsem připomínky tohoto druhu nenašel ani v informačním systému university (ankety) a ani se neobjevily v žádné z anket, ve kterých každý rok dáváme našim studentům příležitost komentovat výuku na našem ústavu, žádám, abych byl oficiální cestou s těmito připomínkami seznámen, tedy abych dostal kopie stížností, se kterými se při kritice naší výuky operuje. Jako garant výuky patologie na LF a přednosta kritizovaného ústavu mám na tyto informace právo. Obsah jednání kolegia děkana, kde snad diskuse na toto téma proběhla, fakulta nezveřejňuje. (Dopis proděkanovi Štěrbovi v plném znění.)

Vážený pane děkane,

V lednu letošního roku jsme se dozvěděli, že si údajně studenti na způsob výuky na našem ústavu stěžují. Na základě těchto stížností lékařská fakulta zakázala další testování studentů a uprostřed semestru rozhodla o změně způsobu výuky na našem ústavu (dokument Metodický pokyn pro zkoušení patologie). Po zrušení testů významným způsobem poklesl počet přístupů k našim učebním materiálům.

Navrhované změny se mnou nebyly konzultovány, dokument jsem dostal po návratu z dovolené. Kromě toho, že změny jsou po metodické stránce několika kroky zpět a jdou proti trendům v moderní výuce patologie na fakultách v západních zemích, nejsou ani realizovatelné při současném vybavení ústavu (mikroskopy pro studenty nemáme k dispozici již 10 let).

Z výsledků ankety však navíc vyplývá, že se jedná od samého začátku o zinscenovaný útok proti našemu ústavu a mé osobě. Naši studenti nejsou původci oněch stížností a přitom jsou jediní, kteří si mají na výuku právo stěžovat.

Stížnosti proto (i kdyby byly autentické) neodráží požadavky našich studentů a proto je zcela zbytečné se jimi zabývat.

(Plné znění dopisu).

Těmto mým žádostem nebylo nikdy vyhověno. Nikdy jsem nedostal žádnou stížnost na formu výuky na ústavu. Každoročně pořádáme pro studenty ankety o výuce, jsem proto o požadavcích dobře informován. Oficiální ankety v IS MUNI rovněž stížnosti na výuku nikdy neobsahovaly a neobsahují.

Osoby, které modifikují způsob výuky na našem ústavu k tomu naprosto nemají kvalifikaci a patologii nikdy neučily (garant prof. Hirt, prof. Válek). Zaujatost studentských zástupců v AS je pochopitelná, protože selhávají v okamžiku, kdy při studiu mají projít nezávislým testem (marné pokusy MUC. Halaje splnit testy na farmakologii atd.).

Pokud nejste s něčím, (a myslím opravdu s čímkoliv!!!) spokojeni, obraťte se na studentskou komoru AS a kolegové MUC. Halaj a MUC. Pospíšil spolu se mnou problém vyřešíme. Nemusíte se bát, oba dva tito Vaši zástupci opravdu udělali alespoň pro to, co máme, obrovský kus práce, věřte mi. Bez nich by byla situace daleko horší (celý dopis).

Změny jdou nejen proti grantu, jehož realizaci se fakulta při podávání grantu zavázala podporovat, ale i proti zájmu a přání studentů samotných (anketa, petice).

Vzhledem k tomu, že v dopisech děkana je i opakovaně vyhrožováno výpovědí (květen, listopad), jsem nucen při přípravě monitorovací zprávy pro ministerstvo na tyto skutečnosti upozornit:

Změna postoje lékařské fakulty k digitální výuce, organizační změny

V průběhu letošního roku došlo k organizačním změnám ve výuce patologie na lékařské fakultě. Tyto změny mohou vést k faktickému zrušení moderního pojetí výuky patologie na základě digitálních výukových materiálů, k návratu k formám výuky vázané na učebny a popření trendů, na kterých je tento projekt založen. Jmenovitě bylo zastaveno průběžné zkoušení studentů dle testů, vycházejících z USMLE, které jsme používali několik let. Dále byla zpochybněna výuka pomocí digitálních preparátů a bylo vydáno jen dočasné povolení dokončit ročník 2011/12 praktickou zkouškou na digitálních preparátech.

Výše uvedené změny jsou nejen v rozporu se zaměřením grantu, ale i v rozporu s požadavky samotných studentů. Byla uspořádána anketa mezi studenty s výsledkem jednoznačně podporujícím modernizaci výuky (digitální preparáty, testy). Tato anketa byla navíc podpořena peticí studentů našeho ústavu.

Pokud tento problém nebude urychleně vyřešen, může to ohrozit plnění některých monitorovacích indikátorů.

Celý fragment hodnotící průběh realizace grantu ve druhém monitorovacím období

Začíná otevřená snaha vedení lékařské fakulty zrušit grant.

Po podání monitotorovací zprávy (prosinec 2012) mi píše děkan:

Vážený pane docente,

Vaši žádost ohledně stížnosti garanta předmětu řeší právník Mgr. Koščík. Dále jsme dne 17. 12. 2012 probírali na poradě Vaši poznámku k projektu internetového atlasu. Celá porada se domnívá, že z Vašeho komentáře je zcela evidentní, že jste bohužel dosud zcela vůbec nepochopil, k čemu je projekt OPTIMED, kam směřuje a jak naopak tento projekt umožní maximální rozvoj moderní výuky patologie, samozřejmě včetně začlenění Vašeho partikulárního projektu. Byť o této záležitosti budeme ještě dále jednat, domníváme se, že za současných podmínek existuje extrémní riziko toho, že projekt nebude úspěšně dokončen, a tudíž i riziko poškození instituce eventuelním vracením finančních prostředků. Z těchto důvodů velmi reálně uvažujeme o variantě předčasného ukončení projektu, abychom všem těmto rizikům předešli, jako správní hospodáři a manažeři.

Věřím proto, že se ještě jednou s důvěrou obrátíte se žádostí o konzultace jak na garanta předmětu, tak na garanta projektu OPTIMED, profesora Štěrbu, eventuelně na další lidi zodpovědné za výuku a že své stanovisko přehodnotíte. V případě jakýchkoli zásadních problémů nebo nejasností jsem Vám samozřejmě k dispozici i já osobně. Tato záležitost a vůbec všechny problémy kolem výuky oboru patologie na Vámi řízeném ústavu mi leží velmi na srdci. Na konec jsem s Vámi opakovaně jednal a dokonce se na Váš projekt byl osobně podívat. Pevně proto věřím, že materiál, který jsme měli k dispozici je pouze nějaké unáhlené a předčasné stanovisko a bude přepracován.

S mnoha pozdravy

prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
děkan LF MU

zpracovala Michaela Kouřilová
sekretariát IHOK

Z jednání porady proděkanů č. 32, 17. 12. 2012:

2. Proděkan Hampl PP informoval o obsahu monitorovací zprávy projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/28.0045/Výuka patologie/PATH atlas, ve které řešitel projektu doc. Feit upozorňuje na možnost, že plnění monitorovacích indikátorů může být ohroženo. Vedení fakulty bude tento projekt intenzivně sledovat a zváží všechny alternativy včetně jeho ukončení.

K této věci mám následující připomínky:

V situaci, kdy je mi opakovaně vyhrožováno ukončením pracovního poměru a kdy je mi znemožněno plnit monitorovací indikátory (testy, modernizace výuky, zavedení výsledků grantu do výuky), jsem povinnen tyto informace do monitorovací zprávy uvést. V opačném případě bych se ocitnul v situaci, kdy mi bude vytýkáno ukončení grantu bez předchozího varování. Je patrné, že právě do této situace se mě vedení fakulty snaží vmanévrovat.

Realizace grantu není naprosto ohrožena z mé viny. Organizační i odborná část grantu probíhá bez problémů, předchozí monitorovací zpráva byla přijata. Průběžné výsledky byly zveřejněny a počáteční výsledky budou (kromě změn atlasů samotných) zaváděny do výuky.

Grant OPTIMED je OPVK grant schválený v rámci téhož programu a dokonce stejné výzvy. Přesněji řečeno bodové ohodnocení mého grantu bylo výrazně lepší než grantu OPTIMED. Atlasy jsou samostatný grant se samostatným řízením. Cíle grantu jsou konkrétně definované. V žádném případě není možné grant pod OPTIMED začleňovat, výsledky je nutné vykazovat zcela nezávisle.

Pořadí body
Atlasy: 11. 96.8
OPTIMED 49. 81.4

Kompletní výsledková tabulka výzvy je zde. Nejvyšší dosažený počet bodů byl 107.8, celkem bylo schváleno 55 projektů.

Součástí grantové žádosti je i závazek lékařské fakulty, že grant není v žádném konfliktu s jinými, současně řešenými granty:

... OPTIMED - optimalizovaná výuka všeobecného lékařství: horizontální a vertikální propojení, inovace a efektivita pro praxi ... je rovněž inovován obor VL, nicméně v jiných oblastech, než je tomu u předkládaného projektu ... realizované aktivity se nebudou překrývat s aktivitami těchto projektů. Výstupy budou vždy důsledně odděleny...

Celý text příslušné pasáže

Situace, kdy mi fakulta zároveň komplikuje až znemožňuje plnění grantu a zároveň se (jako správní hospodáři a manažeři) chystá grant ukončit je zajímavá. Zda jsem pochopil či nepochopil projekt OPTIMED - optimalizovaná výuka všeobecného lékařství: horizontální a vertikální propojení, inovace a efektivita pro praxi není regulérní důvod pro ukončení grantu.

V situaci, kdy nelze dosáhnout základních cílů grantu (viz monitorovací indikátory), tedy sestavit atlas a modifikovat odpovídajícím způsobem obsah výuky, nemohu v práci na projektu dále pokračovat.