Grant OPVK, popis, cíle

Po dvou neúspěšných pokusech (jeden byl zastavený na úrovni fakulty, protože se zdál kolidovat s jiným grantem, který nakonec nebyl úspěšný, druhý byl zamítnutý na úrovni ministerstva) se podařilo podat projekt ve formě, ve které byl přijatý.

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ. 1.07, výzva 28, prioritní osa 7.2, oblast podpory 7.2.2

Registrační číslo: CZ. 1.07/2.2.00/28.0045

Výuka patologie pomocí hypertextových výukových materiálů a obrazových databází pro magisterské, pregraduální, doktorské i postgraduální studium.

Vstupní strana atlasů na www. muni. cz/atlases

Cílem projektu je připravit všeobecně dostupnou, na obrazy zaměřenou učebnici patologie, včetně rozhraní digitálního mikroskopu. Počítá se s využitm dosavadních výsledků s tvorbou atlasů (Dermatopatologie, Fetopatologie, Patologie novorozence a Patologie kostní dřeně).

Cíle projektu (podle podané žádosti):

Obsahem projektu je inovace výuky patologické anatomie na lékařské fakultě MU Brno za pomoci hypertextových učebních materiálů. Hlavním cílem je změna systému výuky patologie ve smyslu větší aktivity studentů, lepší návaznost výuky patologie na výuku klinických předmětů, sjednocení výuky patologie pro různé formy studia a převedení výuky na moderní základy s využitím obrazových databází, techniky virtuální mikroskopie a distančního přístupu k výukovým materiálům.

Podrobnější popis cílů a přínosu grantu dle grantové žádosti

Patologie je v současné době vyučována pro:

Cíle úpravy studijního programu jsou:

V rámci kursu patologie na pracovišti předkladatele procházejí studenti třemi testy. Původní plán vycházet z testů používaných ve Spojených státech (USMLE 1) bylo nutno modifikovat, neboť naši studenti v přímo přeložených otázkách dosahovali velmi špatných výsledků. Na základě pozdějších anket mezi studenty vyšlo najevo, že na takto formulované otázky naši studenti nejsou připraveni odpovídat: učebnice jsou koncipovány jinak a chybí horizontální provázání s dalšími předměty. Po inovaci výuky v rámci tohoto projektu očekáváme zlepšení znalostí studentů na úroveň škol západních zemí a zejména schopnosti těchto znalostí aktivně využívat.

Zdůvodnění potřebnosti:

Klasická výuka patologické anatomie je založena na studiu mikroskopických preparátů, makroskopických nálezů a učebnic, doplněná o přednášky. Medicína - a tedy i patologie - se výrazně rozvíjí a je zaváděna řada nových postupů a technologií.

Při moderním pojetí studia patologie hraje nezastupitelnou roli interpretace obrazu, přiřazení diagnózy a korelace s klinikou (terapie, prognóza).

Současný model výuky patologie tomuto trendu neodpovídá. Student se setkává s mikroskopickým obrazem pouze po limitovanou dobu v průběhu praktických cvičení. Klinické informace o chorobách dostávají studenti až v pozdější fázi studia, což není efektivní pro pochopení souvislostí mezi morfologickým obrazem a klinickými znaky nemocí; dochází k atomizaci výuky.

Obrazového materiálu je v učebnicích málo a cena učebnic je vysoká. Zahraniční učebnice, které obsahují mnohem více obrazového materiálu, jsou pro naše studenty nedostupné. Zamýšlený atlas má za úkol tento handicap nejen nahradit, ale bude v mnoha ohledech lepší (virtuální mikroskop, videa).

Hypertextové učebnice napojené na obrazové databáze umožní studentům přístup k informacím i mimo praktická cvičení, i po skončení kurzu. Studenti tak nejsou odkázáni na případy, ke kterým se víceméně náhodně dostanou v době výuky.

Výuka založená na hypertextových výukových materiálech má řadu výhod:

Zavedení nové formy výuky patologie tak zvýší konkurenceschopnost absolventů fakulty, a to zejména ve srovnání se studenty zemí Západní Evropy.

Přínos pro cílovou skupinu:

Nové výukové materiály budou

Pro studenty magisterského studia a studenty pregraduální budou přínosem především obrazy doplněné výukovými texty.

Pro aktivně participující pregraduální studenty a dále pro postgraduální a doktorské studenty bude přínosem také aktivní zapojení do tvorby atlasu včetně zvládnutí problematiky dokumentační (mikrofotografie, makrofotografie) i problematiky informatické.

Projekt znamená zavádění nové formy studia patologie, která již nebude mít těsnou vazbu na výukové prostory patologicko-anatomických pracovišť.

Důležitým prvkem, kterým se výukové materiály budou lišit od současných učebnic bude vztah ke klinickým informacím. Již nyní obsahují atlasy stovky obrazů z různých zobrazovacích metod. Do budoucna plánujeme zahrnutí multimediálních objektů (obrazy a videa) ve spolupráci se specialisty z klinických oborů. Ti se budou podílet také na přípravě výukových textů. Výsledný dokument umožní srovnat makroskopický a mikroskopický vzhled lézí s nálezy ze zobrazovacích metod i nálezy klinickými.

Výukové materiály tak budou využitelné po celou dobu studia a přispějí ke zvýšení názornosti výuky, což povede ke zvýšení efektivity studia. Horizontální vazby na jiné (klinické) studijní obory znamená lepší uplatnění získaných znalostí v praxi a zvýšenou zaměstnavatelnost.

Výukové texty budou k dispozici i v anglickém jazyce, což povede ke zlepšení jazykových schopností našich studentů a zlepšení jejich pozice na trhu práce.

Hypertextový atlas se bude skládat ze 44 kapitol. Bude vznikat postupně po celou dobu projektu. Postupný nárůst počtu obrazové dokumentace a kapitol bude použit jako indikátor.

Počet nově vytvoř./inovovaných kurzů-vzd. prog. VŠ; plánovaná hodnota: 6

Seznam inovovaných kursů:

  1. VSPA0521c/p obecná patologie pro všeobecné lékařství
  2. ZLPA0521c/p obecná patologie pro zubní lékařství
  3. VSPA0622c/p speciální patologie pro všeobecné lékařství
  4. ZLPA0622c/p speciální patologie pro zubní lékařství
  5. BKPA021p patologie pro bakalářské studium fyzioterapie a optometrie
  6. BRPA021p patologie pro radiologické asistenty