Výchozí stav výuky na Ústavu patologie, začátek roku 2012

Ústav patologie FN Brno je jedním ze dvou ústavů LF MU. Zabývá se výukou, výzkumem a diagnostikou. K Ústavu patologie FN Brno patří dvě detašovaná pracoviště: patologie v Dětské nemocnici a ve Fakultní porodnici. Objemem práce (biopsie, pitvy, cytologie) je ústav více než dvojnásobný oproti I. patologicko-anatomickému ústavu FN USA.

Výuka studentů

Na našem ústavu jsme se dlouhodobě věnovali modernizaci výuky studentů. Z grantového projektu jsme vybavili dvě místnosti pro výuku studentů pomocí počítačů a připravili praktická cvičení v digitální formě. Zařídili jsme demonstrační pitevnu s televizním okruhem, protože stoupající počet studentů spolu s klesajícím počtem pitev znemožňoval přímou účast všech studentů na pitevních cvičeních. Při demonstrační pitvě byli přítomni dva vyučující (jeden podával po dobu pitvy odborný výklad) a po skončení pitvy se studenti shromáždili okolo stolu a nalezené změny jim byly přímo demonstrovány.

Hypertextové učebnice

Kromě toho se řadu let věnuji tvorbě výukového a referenčního digitálního atlasu patologie, který je volně k dispozici na webu. V současné době máme přes 35 tisíc registrovaných uživatelů z celého světa.

Podíl Ústavu patologie na celostátní učebnici

Pracovníci našeho ústavu se rovněž autorsky podíleli na celostátní učebnici patologie, pro kterou připravili řadu kapitol (CNS, lymfatické uzliny, kosterní sval, periferní nerv, thymus, kůži). Prof. Mačák za doby působení na našem ústavu vydal vlastní učebnice obecné i speciální patologie.

Testy

Pro studenty jsme zavedli systém testů, které byly vybaveny obrazovým materiálem (včetně rozhraní virtuálního mikroskopu). O všech těchto skutečnostech bylo vedení fakulty informováno po započetí diskreditační kampaně.

Ukázka testu je zde.

Publikační aktivita

Výsledky publikační aktivity Ústavu patologie, I. PAÚ a Ústavu soudního lékařství (výsledky za rok 2011 nejsou k dispozici; metody výpočtu se v různých letech měnily):

Ústav patologie I. patologicko-anatomický ústav Ústav soudního lékařství
2008      318,86 128,05 26
2009 387,56 175,12 31
2010 357,43 195,84 41,5
2012 134,83 66,39 30,3

Při všech výhradách, které mám k počítání podobných indexů, byla v daném roce metodika podobná. Je patrné, že kombinované výsledky obou ústavů, kritizujích naši práci, jsou stále výrazně nižší než výsledky ÚPA (a ty jsou, jak uznávám, jistě nižší než publikační výsledky ustavů patologie jiných lékařských fakult v ČR).