Křestní jméno:  květen      Příjmení:  2011      Studijní skupina:  666


Otázka 1

Jaterní cirhóza, portální hypertense, ascites, jícnové varixy, sklon ke krvácení a

edém plic
naevi aranei
varices crurum
hyperalbuminemie
uremie


Otázka 2

Přítomnost hojných šupin dlaždicového epitelu v plicních alveolech a bronších novorozence znamená:

embolii plodovou vodou
adnátní pneumonii
syndrom hyalinních membrán
aspiraci plodové vody
pneumomalacia acida

Zapni mikroskop


Otázka 3

Plíce novorozence na obrázku jsou zpravidla spojeny s

anestesií při porodu
amyloidosou
nezralostí dítěte
přenášením
novorozeneckou hyperbilirubinemií

Zapni mikroskop


Otázka 4

Pacienti s jaterní cirhózou mají zvýšenou citlivost k různým infekcím. Je to způsobeno

zkraty portální véna » vena hepatis
zkraty portální véna » arteria hepatis
splenomegalií s hypersplenismem
kompresí hepatických vén mikronoduly
ascitem


Otázka 5

Infekce placenty není hematogenní v případě infekce způsobené:

Treponema pallidum
Streptococcus agalactiae
Toxoplasma gondii
cytomegalovirem
virem zarděnek


Otázka 6

Na obrázku je vzorek sliznice a stěny žlučníku. Jedná se o:

akutní cholecystitis
cholesterolózu sliznice
adenokarcinom žlučníku
spinocelulární karcinom
tlakovou ulceraci slizniceOtázka 7

Vzorek plic z pitvy 2 dny starého novorozence. Vaše diagnóza:

hyalinní membrány
edém plic
obrovskobuněčná pneumonie Honl Hecht
pneumocystosis
adnátní pneumonie

Zapni mikroskop


Otázka 8

Co z následujícího nejlépe koresponduje se stavem ledviny na obrázku?

parazitární cysty ledviny
úmrtí krátce po narození
hydronefróza při stenóze uretheru
Grawitzův karcinom ledviny
hypertenze v dospělém věkuOtázka 9

Jakou další poruchu prokáže pitva na obrázku?

rupturu stěny appendixu
stenózu a chronický transmurální zánět ilea
tumor rekta
jícnové varixy
oboustrannou atrofii ledvinOtázka 10

O jakou lézi na řezu mozkem se jedná?

astrocytom
sclerosis multiplex
multiformní glioblastom
absces mozku
červenou encephalomalaciiOtázka 11

Biopsie svalu ukázala typové seskupování vláken. Může se jednat o

dermatomyositis
amyotrofickou laterální sklerózu
myastenia gravis
svalovou dystrofii Duchenne
atrofii z nečinnosti


Otázka 12

Stav pankreatu na obrázku a

sialolithiasis
Balserovy nekrózy
mukoviscidóza
infiltrující adenokarcinom pankreatu
nesidiomOtázka 13

30 let stará žena ztrácí váhu vzdor dobré chuti k jídlu. Má zrychlený puls, je nervózní a zpocená. Která následujících diagnóz je nejpravděpodobnější?

karcinom žaludku
papilokarcinom štítné žlázy
toxický adenom štítné žlázy
medulární karcinom štítné žlázy
anorexia mentalis


Otázka 14

50 let staré ženě se poslední rok zvětšuje břicho. Nemá bolesti, střevní peristaltika je slyšitelná, nemá krvácení. Ultrazvuk prokázal oboustranně zvětšená ovaria. Byla provedena oboustranná hysterektomie s adnexektomií. Léze na ovariích byly cystické, s papilárními proliferacemi. Vaše diagnóza?

Krukenbergův tumor
zralý cystický teratom
endometrióza
nádor z buněk granulózy
serózní cystadenom n. cystadenokarcinom

Zapni mikroskop


Otázka 15

Akutní tubulární nekrosa nebude přítomna u

těžkého poporodního krvácení
Gram negativní sepse
úrazů spojených s rozsáhlou destrukcí tkání
subakutní exsudativní glomerulonephritis s tvorbou srpků
otravy chloridem rtuťnatým (sublimát, Hg2Cl2)


Otázka 16

Ke známkám kongenitální infekce CMV nepatří:

chronická lymfoplazmocelulární vilitida
přítomnost inkluzí v jádrech infikovaných buněk
hypotrofie/intrauterinní růstová retardace plodu
purulentní meningitida
hydrocefalus


Otázka 17

S exstrofií močového měchýře nesouvisí

epispadie
chronická pyelonefritida
karcinom močového měchýře
vznik nefroblastomu
dlaždicová metaplazie sliznice močového měchýře


Otázka 18

Holoprosencefalie souvisí s

herniací tonsil mozečku
trisomií chromosomu 21
kongenitální infekcí virem Herpes simplex
obstrukcí akveduktu
malformací hemisfér telencefala


Otázka 19

19-letý muž pocítí náhlou bolest ve skrotu. Nemůže najít bezbolestnou polohu vsedě ani vleže. Je odvezen na pohotovost. Má teplotu 37,1 °C, dechovou frekvenci 22/min, puls 80/min a TK 100/60. Levé varle je mírně zvětšené a bolestivé. Nejspíše se jedná o:

varikokélu
příušnice s orchitidou
hydrokélu
seminom
torzi semenného provazce


Otázka 20

43 let stará žena má náhlý záchvat bolesti břicha. Zvrací. Přechází do šoku. Hladina lipázy v séru je zvýšena. Co z následujícího má vztah ke stanovení diagnosy?

epilepsie v anamnéze
operace pro atresii ilea v dětství
před 10 lety stanovená diagnosa colitis ulcerosa
rodinná oslava předchozí večer
rodinná anamnesa s výskytem diabetu a ischemické nemoci srdeční


Otázka 21

Epidurální hematom je obvykle spojen s traumatickou rupturou

přemosťujících vén
větví arteria cerebri media
větví arteria meningea media
větví arteria temporalis
sinus longitudinalis superior


Otázka 22

Co z následujícího neplatí o xeroderma pigmentosum:

porucha při opravách defektů DNA způsobených UV zářením
risiko vzniku basaliomu je zvýšené
risiko vzniku melanomu je zvýšené
defektní jsou některé mitochondriální enzymy
nemocní se musí vyhýbat slunečnímu světlu


Otázka 23

Ustupující brada, nízko položené uši a oploštělý nos u novorozence a

exstrofie močového měchýře
Downův syndrom
kretenismus
polycystosa ledvin dospělého typu
agenese ledvinOtázka 24

Čím byl ohrožen pacient, jehož circulus Willisi je na obrázku?

subarachnoidálním krvácením
epidurálním hematomem
oboustranným neurinomem akustiku
zvýšenou sekrecí prolaktinu
trombózouOtázka 25

13 let stará dívka má bolesti hlavy a diabetes insipidus. Rtg base lební odhalí osteolytické ložisko; biopsie ukáže směs lymfocytů, eosinofilů, plasmocytů, mnohojaderných obrovských buněk a četné histiocyty, positivní na S-100 antigen.

průběh je obvykle rychlý a fatální
průběh choroby je agresivnější u starších pacientů
v séru bude přítomen defektní monoklonální IgG
kostní dřeň bude pravděpodobně infiltrovaná blastickými elementy
histiocytární elementy budou mít v cytoplasmě Bierbeckova granula


Otázka 26

Akutní virová hepatitida a

proliferace Herringových vývodů
převážně periportální lokalisace zánětu
typická destrukce periferie portobilií (limiting plate)
Councilmanova tělíska
Malloryho hyalin


Otázka 27

O kompletní mole hydatidose platí:

všechny chromozomy jsou otcovské
karyotyp je triploidní, např. 69 XXY
plod je hydropický
plod trpí chronickou hypoxií
příčinou je mělká invaze trofoblastu


Otázka 28

Mezi patologické nálezy na ledvinách diabetiků nepatří

akcelerovaná arteriolosklerosa s tvorbou srpků
difusní ztluštění bazálních membrán
pyelonephritis s papilární nekrosou
akumulace glykogenu v buňkách proximálních kanálků
hyalinizované globoidní hmoty v mesangiu


Otázka 29

Nejdůležitější role PAP cytologického vyšetření je

screening asymptomatických pacientek pro možné preinvasivní nebo invazivní karcinomy čípku
potvrzení diagnózy u podezřelých afekcí na čípku děložním
sledování a vyhodnocení vaginálních infekcí
vyhledávání maligních buněk pocházejících z nádorů uložených výše v genitálním traktu (adenokarcinomy tuby či ovarií), které není možno visualisovat prostou kolposkopií
vyhodnocovat fázi cyklu a endometriální hyperplázii či karcinom


Otázka 30

Která z následujících diagnóz bude nejčastější při bioptickém vyšetření ložiska v prsu diagnostikovaného samovyšetřením u žen ve věku 15 až 45 let?

absces
phyllodes tumor
fibrocystická nemoc
lobulární karcinom
infiltrující duktální karcinom


Otázka 31

Sekvence Potterové nesouvisí s:

oboustrannou agenezí ledvin
hypoplázií plic
předčasným odtokem plodové vody
pes equinovarus congenitus
ren arcuatus (podkovovitou ledvinou)


Otázka 32

Muž na obrázku má pravděpodobně

zvýšenou pravděpodobnost vzniku kostního sarkomu
osteosarkom
blokádu akveduktu
komunikující hydrocefalus
adenom hypofýzyOtázka 33

U kterého z následujících melanomů je prognosa nejlepší?

nodulárního melanomu
superficiálně se šířícího melanomu
akolentiginózního melanomu
Breslow > 1.3 mm
Clark V.


Otázka 34

Resekát tkáně prsní žlázy 53 let staré ženy z obrázku a

infiltrující adenokarcinom
Pagetova choroba
comedo carcinom
fibroadenom
hnisavá mastitisOtázka 35

Šipky na obrázku ukazují na změnu, která je typická pro:

meningeom
hydrocefalus
malformaci Arnold-Chiari
aneurysma a. basilaris
edém mozkuOtázka 36

Které z následujících tvrzení týkajících se germinálních nádorů varlete je pravdivé?

nádory postihují spíše starší muže
jedním z typů je nádor z Leydigových buněk
zralé teratomy u chlapců mladších než 12 let nejsou téměř nikdy maligní
u seminomu bývá zvýšená hladina HCG
klasický seminom mívá lymfocytární infiltrát ve stromatu


Otázka 37

Call-Exnerova tělíska a

Krukenbergův nádor
nezralý teratom
nádor z buněk granulózy
zralý cystický teratom
nádor ze žloutkového váčku


Otázka 38

Stav dělohy na obrázku a

mestastázy do plic a kostí
chromosomální anomalie
extrauterinní gravidita
terapie diethylstilebestrolem pro hrozící potrat
hydrops fetus universalisOtázka 39

U kterého z následujících lézí bychom mohli histologicky prokázat Flexner-Wintersteinerovy rozety?

seminomu
tumoru žloutkového váčku
meduloepiteliomu
multiformního glioblastomu
nádoru z buněk granulózy


Otázka 40

Spinocelulární karcinom ústní dutiny a jazyka je vyvoláván synergistickým působením především dvou faktorů:

alkohol, kouření
infekce virem herpes simplex, kouření
virus Epstein-Barrová, kouření
dieta obsahující silně kořeněná jídla, alkohol
kouření tabáku, dieta obsahující silně kořeněná jídla


Otázka 41

Na obrázku je biopsie ledviny, barvená Kongo červení. Co z následujícího se dá předpokládat o pacientovi?

před cca třemi týdny prodělal streptokokkovou faryngitidu
trpí maligní proliferací plasmatických buněk
má hnisavý zánět endokardu s destrukcí srdečních chlopní
má pravděpodobně konkrementy v ledvinné pánvičce
bude mít krevní tlak kolem 180/110 mmHg

Zapni mikroskop


Otázka 42

U novorozence s trisomií 18 je v oblasti břicha patrná/patrný:

vrozená brániční hernie
omfalokéla
Treitzova hernie
pravý uzel pupečníku
gastroschízaOtázka 43

Na elektron-mikroskopickém snímku ledviny je patrné zesílení bazální membrány, která obsahuje tmavěji zbarvená depozita.

pacient bude mít oligurii až anurii
pacient bude mít proteinurii, popř. nefrotický syndrom
pacient bude mít (kromě postižení ledvin) postižené i plíce (pulmorrhagii)
pacient bude mít tuberkulózní osteomyelitidu
pacient bude vyššího věku, s atherosklerózou a nebude vykazovat závažné poruchy funkce ledvinOtázka 44

Fibrocystická nemoc prsu není charakterisována

cystami
adenosou
apokrinní metaplázií
fibrózou
častou maligní transformací


Otázka 45

20-letá žena kojí dítě po nekomplikované graviditě. Po šesti týdnech má levý prs bolestivý a lehce oteklý. Palpačně je nalezeno bolestivé ložisko velikosti 3 cm pod bradavkou. Co z následujícího prokáže biopsie z ložiska?

infiltrující duktální karcinom
infiltrát s četnými plasmatickými buňkami
sklerozující adenózu
hnis
tukovou nekrózu


Otázka 46

Svalová dystrofie Duchenne

je to onemocnění zánětlivého původu
typické jsou skupiny angulárních svalových vláken typu II.
jedná se o autoimunitní onemocnění
porucha je na úrovni svalových buněk
porucha je na úrovni dolního motoneuronu


Otázka 47

Pacient s pokročilou jaterní cirhózou nebude mít

hypoalbuminemii
gynekomastii
tendenci ke vzniku trombóz
ascites
zvětšenou slezinu


Otázka 48

Na obrázku je tkáň prostaty. Byla provedena imunohistochemická reakce na HMW cytokeratin. Podle vašeho názoru:

ve tkáni vpravo dole je karcinom, který se barví pozitivně
vlevo nahoře je negativní normální tkáň, vpravo dole je hyperplasie
vlevo nahoře negativně reaguje adenokarcinom
vlevo nahoře je normální tkáň prostaty, vpravo dole je zachycen semenný váček
celá tkáň je prostoupena adenokarcinomem, vpravo dole pozitivně reaguje oblast high grade tumoruOtázka 49

Sekundární biliární cirhóza nesouvisí s

malabsorpcí tuku
antimitochondriálními protilátkami
destruktivní nehnisavou cholangitidou
žlučovými jezírky
lymfocytárním infiltrátem v portobiliích


Otázka 50

Jaký charakter má změna zachycená v biopsii ledviny?

akutní tubulární nefróza
thromby s fibrinem v arteriolách
depozita v bazálních membránách
amyloidová ledvina
glomerulopatie s minimálními změnamiOtázka 51

Po zhodnocení histologického vzhledu tumoru z kožní biopsie:

biopsie podle Vašeho názoru nebyla indikovaná
zhodnotíte nález jako benigní a vyřešený
doporučíte další léčbu
doporučíte celkové vyšetření pacienta s ohledem na možný metastatický proces
objednáte si dodatečné speciální barvení pro ujasnění situace

Zapni mikroskop


Otázka 52

Které z následujících tvrzení neplatí o revmatoidní artritidě (progresívní polyartritidě)?

u většiny případů jsou přítomny protilátky proti Fc fragmentu IgG v synoviální tekutině
v pozdějších stadiích proliferuje pannus, pod kterým regreduje kloubní chrupavka
postiženy bývají především velké klouby, zejména jsou-li přetěžovány (sportovci) nebo abnormálně zatěžovány (deformity)
v měkkých tkáních v okolí kloubu bývají přítomna ložiska fibrinoidní nekrózy s palisádovitě uspořádanými makrofágy na periferii
dochází často k ankylózám


Otázka 53

27-letý muž je vyšetřován pro infertilitu. Testes jsou normální, ale ve spermatickém provazci vlevo je hmatná tumorózní akumulace cév. Laboratorní vyšetření prokáže oligospermii. O který z následujících stavů se jedná?

hydrokéla
torze varlete
spermatokéla
varikokéla
seminom
Otázky (červeně jsou ty vynechané):
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53