S ohledem na nastalou situaci, kdy lékařská fakulta brání realizaci grantu (viz metodické pokyny garanta) a komplikuje mi vedení ústavu (odměny rozděluje garant bez ohledu na pracovní výsledky zaměstnanců), rozhodl jsem se podat výpověď z pracovního poměru u LF a tedy i manažera OPVK projektu, jehož cílem bylo sestavit výukový atlas pro studenty.

Odůvodnění výpovědi:

Na základě opakovaných pomluv mi bylo v roce 2012 několikrát vedením fakulty písemně vyhrožováno výpovědí z pracovního poměru. Na moje námitky ani na zájmy studentů nebyl brán zřetel.

Prakticky souběžně se začátkem realizace grantového projektu jsou vedením fakulty měněny podmínky výuky takovým způsobem, který komplikuje plnění monitorovacích indikátorů grantu a který závažným způsobem degraduje výuku, za kterou jsem zodpovědný. Vedení fakulty písemně vyhrožovalo ukončením grantu, ačkoliv je stav plnění grantu v souladu s plánem a po kontrole ministerstvo uvolnilo na pokračování grantu další finanční prostředky.

Vedení fakulty jeví snahu snížit mou autoritu mezi mými spolupracovníky rozdělováním odměn, které probíhá (na rozdíl od ostatních ústavů a klinik) mimo mou kompetenci. O způsobu a motivech rozdělení odměn nejsem ani informován.

Na žádnou z mých opakovaných písemných námitek jsem do dnešního dne nedostal adekvátní odpověď.

Za těchto podmínek nemohu v žádnou z dosavadních funkcí nadále zastávat.

V Brně dne 27. 8. 2013