Úvod

V roce 2012 došlo v organizaci výuky na Ústavu patologie FN Brno k závažným změnám k horšímu. Vzhledem k tomu, že mi, jako přednostovi ústavu, nebyla dána možnost se jakýmkoliv způsobem hájit a stav věcí vysvětlit, činím to nyní retrospektivně.

Jedná se o cílevědomou dlouhodobou diskreditační kampaň zaměřenou vůči mé osobě a ústavu, kde jsem byl přednostou. V rámci této kampaně byly studentům rozesílány nepravdivé informace, byly měněny moje kompetence jako přednosty ústavu a byly mi posílány různé vytýkací dopisy.

V dalších textech bude uveden přehled akcí a zveřejněny dokumenty (zpravidla e-maily a přílohy k nim). Cílem je poukázat na způsoby řízení na LF, seznámit pracovníky i studenty se skutečným stavem věcí a varovat ty, kteří se mohou dostat do podobné situace.

Kroky lékařské fakulty vůči mé osobě začaly v lednu 2012, tedy v době, kdy se uvažovalo o sloučení ústavů v rámci projektu Univerzitní nemocnice. V té době rovněž započaly práce na řešení projektu OPVK, který jsem získal na roky 2012-2015.

Vzhledem k tomu, že různé e-maily a zavádějící informace byly šířeny univerzitní elektronickou poštou a přeposílány studentům, považujeme za svou povinnost studenty o celé záležitosti informovat. V řadě případů bylo totiž operováno jejich jménem, aniž o tom cokoliv věděli. Naopak vedení fakulty nijak nereagovalo na názory studentů, vyjádřenými v anketách, IS MUNI a dokonce ani peticí předanou vedení fakulty.

Výsledkem je můj odchod z lékařské fakulty Masarykovy univerzity a ukončení mé práce na výukových atlasech pro studenty.

Výchozí stav výuky a podíl pracovníků ústavu na celostátní učebnici je upřesněn zde.

Narušení výuky na Ústavu patologie, zákaz testů

V první fázi se vedení fakulty snažilo narušit již deset let zavedenou moderní koncepci výuky na našem ústavu, na koncepci, na kterou jsme získali grant OPVK v roce 2011. Vše se odehrávalo na základě údajných stížností studentů, které však přes naše opakované písemné požadavky nebylo vedení fakulty nikdy schopno přes opakované výzvy předložit.

V první fázi šlo o stížnosti vůči testům, které naši studenti v průběhu ročníku absolvovali. Testy byly používány již několik let. Prověřovaly znalosti studentů, nutily je k průběžnému studiu a nám dávaly zpětnou vazbu o kvalitě výuky. Žádným způsobem nekolidovaly se studijním řádem a byly studenty vesměs pozitivně přijímány, jak svědčily výsledky našich každoročních anket.

Podrobněji o zrušení testů zde.

Testy vycházely z testovacích otázek USMLE testů užívaných v USA, byly upraveny pro naše podmínky, distribuovány počítačem a doplněny obrazovým materiálem včetně virtuálního mikroskopu. Výsledky byly počítány okamžitě po dokončení testu. Ukázka testu je zde.

Z jednání o testech není k dispozici žádný zápis, ačkoliv jsem o pořízení zápisu žádal a byl mi děkanem LF přislíben.

Zároveň došlo k narušení praktické výuky, kdy byly demonstrační pitvy nahrazeny přímou účastí studentů na pitvě. Toto zdánlivé zlepšení je samozřejmě nesmyslné: demonstrační pitva probíhala za účasti dvou lékařů s projekcí na plátno. Jeden lékař pitval a druhý průběh komentoval. Po pitvě se studenti shromáždili kolem stolu a nálezy jim byly znovu demostrovány s příslušnou diskusí. Po několika pitvách se mohli přímé pitvy zúčastnit ti studenti, kteří měli zájem. Tímto způsobem probíhají pitvy na převážné většině pracovišť u nás i v zahraničí.

Přímá účast studentů vedla k tomu, že podstatná část mediků se pitvy nezúčastnila vůbec. Je to logické: dvě praktika denně vyžadují dva zemřelé. Počet pitev je cca 500 a každý rok klesá. Ne každý zemřelý je vhodný pro pitvu se studenty a úmrtí jsou velmi nerovnoměrně rozdělena v průběhu roku i týdne. Požadovaný počet pitev pro studenty tedy nelze zajistit a zejména některé dny v týdnu se na studenty nedostávalo.

Ačkoliv jsme s těmito (a dalšími) problémy vedení fakulty seznámili, naše argumenty ani námitky studentů nebyly vůbec respektovány.

Problémy při vyhlašování zkušebních termínů

Poté, co bylo nařízeno zkoušení studentů za křížové účasti zástupců z druhého brněnského ústavu, odmítla prof. MUDr. Markéta Hermanová odeslat zástupce svého ústavu na náš ústav s tím, že termínů máme příliš mnoho, ačkoliv bylo na Ústavu patologie studentů více a my jsme požadované termíny vyhlášené jejím ústavem respektovali. V důsledku toho došlo k dosti pozdnímu vyhlášení termínů, z čehož jsme byli (i před studenty) obviněni my. Nicméně jsme dosáhli toho, že námi požadovaný počet zkušebních termínů byl skutečně vypsán.

Vyhlášení termínů přes informační systém MU proběhlo tak, jako každý rok, zcela v souladu se zkušebním řádem. Okamžitě jsme byli obviněni prof. Hirtem (soudní lékař, jmenovaný garantem výuky patologie) z toho, že jsme termíny vyhlásili nesprávně.

Během několika dnů jsme byli obviněni z toho, že vyhlášených termínů je málo. Nesmyslnost tohoto obvinění je zjevná: počet termínů (a studentů) byl zcela srovnatelný s jinými roky (2009, 2010, 2012) a byl schválený prof. Hirtem. Obsazenost termínů byla 66%, opět zcela srovnatelná s roky před i po r. 2012.

Vzhledem k tomu, že se vedení fakulty z vyhlašování termínů snažilo vyvodit vůči mně kázeňská opatření (hrozby důtkou od proděkana Štěrby a pod.), rozhodl jsem se zveřejnit veškerou dokumentaci zde.

V odkazu je zveřejněna i snaha prof. Hirta nás obvinit z odmítání vypsat dodatečné termíny. Zde je skutečně těžké situaci komentovat: termínů bylo dostatek, vypsané a zveřejněné byly včas... stížnosti byly naprosto neoprávněné, nicméně cíl splnily: vedení fakulty na jejich základě pověřilo rozdělováním odměn prof. Hirta místo mě, aniž to jakýmkoliv způsobem zdůvodnilo.

Snaha po narušení realizace výukového grantu OPVK

Grantový projekt, vycházející z našich hypertextových atlasů, měl studentům poskytnout databázi výukových textů on line, bez vazby na učebny. Atlasy obsahují kvalitní obrazovou dokumentaci, stovky celoplošně snímaných digitálních preparátů a množství obrazů klinického charakteru, umožňující porovnání histologických a klinických obrazů (rtg snímky, snímky z endoskopu, videa a další). Texty měly být stručné, vycházet z celostátní učebnice a doplněny informacemi klinického charakteru, aby poskytly studetům orientační vodítko v dalším studiu (frekvence onemocnění, jeho závažnost, léčebné možnosti a podobně).

Počet uživatelů se zvýšil z cca 14 tisíc v době podání grantové žádosti na více než 35 tisíc v prosinci 2013. Studenti měli možnost se na tvorbě atlasu podílet vkládáním kasuistických případů. Již koncem roku 2013 počet kasuistik třikrát převýšil cílovou hodnotu grantu, což svědčí o velkém zájmu.

Projekt předpokládal, že atlas bude nejen vytvořen, ale také zaveden do výuky. Ihned na začátku kampaně byly zrušeny testy, které měly atlasy využívat. Při zkoušení byl vydán zákaz využívání digitálních preparátů. O zavedení atlasu do výukového curicula v plánované podobě tedy nemůže být řeč.

Podrobně o grantovém projektu zde, snaze prof. Hirta jeho průběh narušit, výhrůžkách vedení fakulty o ukončení grantu zde. Uvádím i srovnání hodnocení grantových žádostí současně probíhajícího grantu OPTIMED, pod který se vedení fakulty snaží grant převést (tatáž výzva, pořadí/body: Atlasy 11./96.8, Optimed 49./81.4, celkem vybráno 55 projektů). Srovnání je zde.

Realizace grantu probíhala v souladu s plánem, všechny monitorovací zprávy byly bez problémů schváleny, peníze na další průběh byly vždy uvolněny.

Reakce studentů

Tvrzení fakulty, že si naši studenti na výuku u nás stěžují, kombinované s neschopností na opakované žádosti takovou stížnost předložit, bylo v rozporu s výsledky našich každoročních anket i s anketami v informačním systému univerzity.

Proto jsme uspořádali anketu vlastní, jejíž výsledky byly zcela jednoznačné (zbytek jsou nerozhodnutí): studenti dávají přednost demonstračním pitvám (112:7), zkoušeni chtějí být z digitálních obrazů (112:6), jsou srozuměni i s pořádáním testů (překvapivě 101:17), atlasy jsou přínosné (119:2). Celá anketa je uvedena zde.

S výsledky ankety bylo vedení fakulty písemně seznámeno, ale výsledky zcela ignorovalo. Studenti proto sepsali na podoru výuky petici. I tato petice, podepsaná 88 studenty, byla vedením fakulty ignorována.

Podobná situace nastala i ve výuce zahraničních studentů. Ti dávali přednost výuce na našem ústavu (z 39 zahraničních studentů chodilo na náš ústav 35, přehlašovali se k nám i za cenu přeplněných učeben, kam si museli nosit židle z chodby). Stížnost zahraničních studentů za těchto okolností působila trochu zvláštně. Ukázalo se, že žádný ze studentů nebyl o stížnosti vůbec informován, natož aby ji sepsal. Studenti byli rozhořčeni a poslali na děkanát stížnost (opět vedením fakulty zcela ignorováno).

Tvrzení fakulty, že zákroky vůči mé osobě vychází z požadavků studentů, je skutečně kuriózní a patří spíše do veselého koutku.

Veselý koutek

V průběhu celé kampaně docházelo k řadě absurdních situací. Pro obveselení a získání lepšího náhledu na mentální i etickou úroveň zúčastněných jsou některé takové momenty shrnuty zde.

Závěr

Celá záležitost mohla skončit jen jediným způsobem, tedy mým odchodem od lékařské fakulty. Výpověď, její zdůvodnění a další informace jsou zde.

Je jistě škoda, že grant nemohl být dokončen v původní formě. Bohužel úpadek výuky na brněnské fakultě jde ruku v ruce s tou formou konkurenčního boje zaměřenou nikoliv směrem k tvorbě a rozvoji nových idejí, ale spíše na očerňování úspěšných.